Cuneiform

Signs

12000ย ๐’€€ย Cuneiform Sign A
12001ย ๐’€ย Cuneiform Sign A Times A
12002ย ๐’€‚ย Cuneiform Sign A Times Bad
12003ย ๐’€ƒย Cuneiform Sign A Times Gan2 Tenu
12004ย ๐’€„ย Cuneiform Sign A Times Ha
12005ย ๐’€…ย Cuneiform Sign A Times Igi
12006ย ๐’€†ย Cuneiform Sign A Times Lagar Gunu
12007ย ๐’€‡ย Cuneiform Sign A Times Mush
12008ย ๐’€ˆย Cuneiform Sign A Times Sag
12009ย ๐’€‰ย Cuneiform Sign A2
1200Aย ๐’€Šย Cuneiform Sign Ab
1200Bย ๐’€‹ย Cuneiform Sign Ab Times Ash2
1200Cย ๐’€Œย Cuneiform Sign Ab Times Dun3 Gunu
1200Dย ๐’€ย Cuneiform Sign Ab Times Gal
1200Eย ๐’€Žย Cuneiform Sign Ab Times Gan2 Tenu
1200Fย ๐’€ย Cuneiform Sign Ab Times Ha
12010ย ๐’€ย Cuneiform Sign Ab Times Igi Gunu
12011ย ๐’€‘ย Cuneiform Sign Ab Times Imin
12012ย ๐’€’ย Cuneiform Sign Ab Times Lagab
12013ย ๐’€“ย Cuneiform Sign Ab Times Shesh
12014ย ๐’€”ย Cuneiform Sign Ab Times U Plus U Plus U
12015ย ๐’€•ย Cuneiform Sign Ab Gunu
12016ย ๐’€–ย Cuneiform Sign Ab2
12017ย ๐’€—ย Cuneiform Sign Ab2 Times Balag
12018ย ๐’€˜ย Cuneiform Sign Ab2 Times Gan2 Tenu
12019ย ๐’€™ย Cuneiform Sign Ab2 Times Me Plus En
1201Aย ๐’€šย Cuneiform Sign Ab2 Times Sha3
1201Bย ๐’€›ย Cuneiform Sign Ab2 Times Tak4
1201Cย ๐’€œย Cuneiform Sign Ad
1201Dย ๐’€ย Cuneiform Sign Ak
1201Eย ๐’€žย Cuneiform Sign Ak Times Erin2
1201Fย ๐’€Ÿย Cuneiform Sign Ak Times Shita Plus Gish
12020ย ๐’€ ย Cuneiform Sign Al
12021ย ๐’€กย Cuneiform Sign Al Times Al
12022ย ๐’€ขย Cuneiform Sign Al Times Dim2
12023ย ๐’€ฃย Cuneiform Sign Al Times Gish
12024ย ๐’€คย Cuneiform Sign Al Times Ha
12025ย ๐’€ฅย Cuneiform Sign Al Times Kad3
12026ย ๐’€ฆย Cuneiform Sign Al Times Ki
12027ย ๐’€งย Cuneiform Sign Al Times She
12028ย ๐’€จย Cuneiform Sign Al Times Ush
12029ย ๐’€ฉย Cuneiform Sign Alan
1202Aย ๐’€ชย Cuneiform Sign Aleph
1202Bย ๐’€ซย Cuneiform Sign Amar
1202Cย ๐’€ฌย Cuneiform Sign Amar Times She
1202Dย ๐’€ญย Cuneiform Sign An
1202Eย ๐’€ฎย Cuneiform Sign An Over An
1202Fย ๐’€ฏย Cuneiform Sign An Three Times
12030ย ๐’€ฐย Cuneiform Sign An Plus Naga Opposing An Plus Naga
12031ย ๐’€ฑย Cuneiform Sign An Plus Naga Squared
12032ย ๐’€ฒย Cuneiform Sign Anshe
12033ย ๐’€ณย Cuneiform Sign Apin
12034ย ๐’€ดย Cuneiform Sign Arad
12035ย ๐’€ตย Cuneiform Sign Arad Times Kur
12036ย ๐’€ถย Cuneiform Sign Arkab
12037ย ๐’€ทย Cuneiform Sign Asal2
12038ย ๐’€ธย Cuneiform Sign Ash
12039ย ๐’€นย Cuneiform Sign Ash Zida Tenu
1203Aย ๐’€บย Cuneiform Sign Ash Kaba Tenu
1203Bย ๐’€ปย Cuneiform Sign Ash Over Ash Tug2 Over Tug2 Tug2 Over Tug2 Pap
1203Cย ๐’€ผย Cuneiform Sign Ash Over Ash Over Ash
1203Dย ๐’€ฝย Cuneiform Sign Ash Over Ash Over Ash Crossing Ash Over Ash Over Ash
1203Eย ๐’€พย Cuneiform Sign Ash2
1203Fย ๐’€ฟย Cuneiform Sign Ashgab
12040ย ๐’€ย Cuneiform Sign Ba
12041ย ๐’ย Cuneiform Sign Bad
12042ย ๐’‚ย Cuneiform Sign Bag3
12043ย ๐’ƒย Cuneiform Sign Bahar2
12044ย ๐’„ย Cuneiform Sign Bal
12045ย ๐’…ย Cuneiform Sign Bal Over Bal
12046ย ๐’†ย Cuneiform Sign Balag
12047ย ๐’‡ย Cuneiform Sign Bar
12048ย ๐’ˆย Cuneiform Sign Bara2
12049ย ๐’‰ย Cuneiform Sign Bi
1204Aย ๐’Šย Cuneiform Sign Bi Times A
1204Bย ๐’‹ย Cuneiform Sign Bi Times Gar
1204Cย ๐’Œย Cuneiform Sign Bi Times Igi Gunu
1204Dย ๐’ย Cuneiform Sign Bu
1204Eย ๐’Žย Cuneiform Sign Bu Over Bu Ab
1204Fย ๐’ย Cuneiform Sign Bu Over Bu Un
12050ย ๐’ย Cuneiform Sign Bu Crossing Bu
12051ย ๐’‘ย Cuneiform Sign Bulug
12052ย ๐’’ย Cuneiform Sign Bulug Over Bulug
12053ย ๐’“ย Cuneiform Sign Bur
12054ย ๐’”ย Cuneiform Sign Bur2
12055ย ๐’•ย Cuneiform Sign Da
12056ย ๐’–ย Cuneiform Sign Dag
12057ย ๐’—ย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times A Plus Mash
12058ย ๐’˜ย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Amar
12059ย ๐’™ย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Balag
1205Aย ๐’šย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Bi
1205Bย ๐’›ย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Ga
1205Cย ๐’œย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Ga Plus Mash
1205Dย ๐’ย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Gi
1205Eย ๐’žย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Gir2
1205Fย ๐’Ÿย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Gud
12060ย ๐’ ย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Ha
12061ย ๐’กย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Ir
12062ย ๐’ขย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Ir Plus Lu
12063ย ๐’ฃย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Kak
12064ย ๐’คย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times La
12065ย ๐’ฅย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Lu
12066ย ๐’ฆย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Lu Plus Mash2
12067ย ๐’งย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Lum
12068ย ๐’จย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Ne
12069ย ๐’ฉย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Pap Plus Pap
1206Aย ๐’ชย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Si
1206Bย ๐’ซย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Tak4
1206Cย ๐’ฌย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times U2 Plus Gir2
1206Dย ๐’ญย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times Ush
1206Eย ๐’ฎย Cuneiform Sign Dam
1206Fย ๐’ฏย Cuneiform Sign Dar
12070ย ๐’ฐย Cuneiform Sign Dara3
12071ย ๐’ฑย Cuneiform Sign Dara4
12072ย ๐’ฒย Cuneiform Sign Di
12073ย ๐’ณย Cuneiform Sign Dib
12074ย ๐’ดย Cuneiform Sign Dim
12075ย ๐’ตย Cuneiform Sign Dim Times She
12076ย ๐’ถย Cuneiform Sign Dim2
12077ย ๐’ทย Cuneiform Sign Din
12078ย ๐’ธย Cuneiform Sign Din Kaskal U Gunu Dish
12079ย ๐’นย Cuneiform Sign Dish
1207Aย ๐’บย Cuneiform Sign Du
1207Bย ๐’ปย Cuneiform Sign Du Over Du
1207Cย ๐’ผย Cuneiform Sign Du Gunu
1207Dย ๐’ฝย Cuneiform Sign Du Sheshig
1207Eย ๐’พย Cuneiform Sign Dub
1207Fย ๐’ฟย Cuneiform Sign Dub Times Esh2
12080ย ๐’‚€ย Cuneiform Sign Dub2
12081ย ๐’‚ย Cuneiform Sign Dug
12082ย ๐’‚‚ย Cuneiform Sign Dugud
12083ย ๐’‚ƒย Cuneiform Sign Duh
12084ย ๐’‚„ย Cuneiform Sign Dun
12085ย ๐’‚…ย Cuneiform Sign Dun3
12086ย ๐’‚†ย Cuneiform Sign Dun3 Gunu
12087ย ๐’‚‡ย Cuneiform Sign Dun3 Gunu Gunu
12088ย ๐’‚ˆย Cuneiform Sign Dun4
12089ย ๐’‚‰ย Cuneiform Sign Dur2
1208Aย ๐’‚Šย Cuneiform Sign E
1208Bย ๐’‚‹ย Cuneiform Sign E Times Pap
1208Cย ๐’‚Œย Cuneiform Sign E Over E Nun Over Nun
1208Dย ๐’‚ย Cuneiform Sign E2
1208Eย ๐’‚Žย Cuneiform Sign E2 Times A Plus Ha Plus Da
1208Fย ๐’‚ย Cuneiform Sign E2 Times Gar
12090ย ๐’‚ย Cuneiform Sign E2 Times Mi
12091ย ๐’‚‘ย Cuneiform Sign E2 Times Sal
12092ย ๐’‚’ย Cuneiform Sign E2 Times She
12093ย ๐’‚“ย Cuneiform Sign E2 Times U
12094ย ๐’‚”ย Cuneiform Sign Edin
12095ย ๐’‚•ย Cuneiform Sign Egir
12096ย ๐’‚–ย Cuneiform Sign El
12097ย ๐’‚—ย Cuneiform Sign En
12098ย ๐’‚˜ย Cuneiform Sign En Times Gan2
12099ย ๐’‚™ย Cuneiform Sign En Times Gan2 Tenu
1209Aย ๐’‚šย Cuneiform Sign En Times Me
1209Bย ๐’‚›ย Cuneiform Sign En Crossing En
1209Cย ๐’‚œย Cuneiform Sign En Opposing En
1209Dย ๐’‚ย Cuneiform Sign En Squared
1209Eย ๐’‚žย Cuneiform Sign Eren
1209Fย ๐’‚Ÿย Cuneiform Sign Erin2
120A0ย ๐’‚ ย Cuneiform Sign Esh2
120A1ย ๐’‚กย Cuneiform Sign Ezen
120A2ย ๐’‚ขย Cuneiform Sign Ezen Times A
120A3ย ๐’‚ฃย Cuneiform Sign Ezen Times A Plus Lal
120A4ย ๐’‚คย Cuneiform Sign Ezen Times A Plus Lal Times Lal
120A5ย ๐’‚ฅย Cuneiform Sign Ezen Times An
120A6ย ๐’‚ฆย Cuneiform Sign Ezen Times Bad
120A7ย ๐’‚งย Cuneiform Sign Ezen Times Dun3 Gunu
120A8ย ๐’‚จย Cuneiform Sign Ezen Times Dun3 Gunu Gunu
120A9ย ๐’‚ฉย Cuneiform Sign Ezen Times Ha
120AAย ๐’‚ชย Cuneiform Sign Ezen Times Ha Gunu
120ABย ๐’‚ซย Cuneiform Sign Ezen Times Igi Gunu
120ACย ๐’‚ฌย Cuneiform Sign Ezen Times Kaskal
120ADย ๐’‚ญย Cuneiform Sign Ezen Times Kaskal Squared
120AEย ๐’‚ฎย Cuneiform Sign Ezen Times Ku3
120AFย ๐’‚ฏย Cuneiform Sign Ezen Times La
120B0ย ๐’‚ฐย Cuneiform Sign Ezen Times Lal Times Lal
120B1ย ๐’‚ฑย Cuneiform Sign Ezen Times Li
120B2ย ๐’‚ฒย Cuneiform Sign Ezen Times Lu
120B3ย ๐’‚ณย Cuneiform Sign Ezen Times U2
120B4ย ๐’‚ดย Cuneiform Sign Ezen Times Ud
120B5ย ๐’‚ตย Cuneiform Sign Ga
120B6ย ๐’‚ถย Cuneiform Sign Ga Gunu
120B7ย ๐’‚ทย Cuneiform Sign Ga2
120B8ย ๐’‚ธย Cuneiform Sign Ga2 Times A Plus Da Plus Ha
120B9ย ๐’‚นย Cuneiform Sign Ga2 Times A Plus Ha
120BAย ๐’‚บย Cuneiform Sign Ga2 Times A Plus Igi
120BBย ๐’‚ปย Cuneiform Sign Ga2 Times Ab2 Tenu Plus Tab
120BCย ๐’‚ผย Cuneiform Sign Ga2 Times An
120BDย ๐’‚ฝย Cuneiform Sign Ga2 Times Ash
120BEย ๐’‚พย Cuneiform Sign Ga2 Times Ash2 Plus Gal
120BFย ๐’‚ฟย Cuneiform Sign Ga2 Times Bad
120C0ย ๐’ƒ€ย Cuneiform Sign Ga2 Times Bar Plus Ra
120C1ย ๐’ƒย Cuneiform Sign Ga2 Times Bur
120C2ย ๐’ƒ‚ย Cuneiform Sign Ga2 Times Bur Plus Ra
120C3ย ๐’ƒƒย Cuneiform Sign Ga2 Times Da
120C4ย ๐’ƒ„ย Cuneiform Sign Ga2 Times Di
120C5ย ๐’ƒ…ย Cuneiform Sign Ga2 Times Dim Times She
120C6ย ๐’ƒ†ย Cuneiform Sign Ga2 Times Dub
120C7ย ๐’ƒ‡ย Cuneiform Sign Ga2 Times El
120C8ย ๐’ƒˆย Cuneiform Sign Ga2 Times El Plus La
120C9ย ๐’ƒ‰ย Cuneiform Sign Ga2 Times En
120CAย ๐’ƒŠย Cuneiform Sign Ga2 Times En Times Gan2 Tenu
120CBย ๐’ƒ‹ย Cuneiform Sign Ga2 Times Gan2 Tenu
120CCย ๐’ƒŒย Cuneiform Sign Ga2 Times Gar
120CDย ๐’ƒย Cuneiform Sign Ga2 Times Gi
120CEย ๐’ƒŽย Cuneiform Sign Ga2 Times Gi4
120CFย ๐’ƒย Cuneiform Sign Ga2 Times Gi4 Plus A
120D0ย ๐’ƒย Cuneiform Sign Ga2 Times Gir2 Plus Su
120D1ย ๐’ƒ‘ย Cuneiform Sign Ga2 Times Ha Plus Lu Plus Esh2
120D2ย ๐’ƒ’ย Cuneiform Sign Ga2 Times Hal
120D3ย ๐’ƒ“ย Cuneiform Sign Ga2 Times Hal Plus La
120D4ย ๐’ƒ”ย Cuneiform Sign Ga2 Times Hi Plus Li
120D5ย ๐’ƒ•ย Cuneiform Sign Ga2 Times Hub2
120D6ย ๐’ƒ–ย Cuneiform Sign Ga2 Times Igi Gunu
120D7ย ๐’ƒ—ย Cuneiform Sign Ga2 Times Ish Plus Hu Plus Ash
120D8ย ๐’ƒ˜ย Cuneiform Sign Ga2 Times Kak
120D9ย ๐’ƒ™ย Cuneiform Sign Ga2 Times Kaskal
120DAย ๐’ƒšย Cuneiform Sign Ga2 Times Kid
120DBย ๐’ƒ›ย Cuneiform Sign Ga2 Times Kid Plus Lal
120DCย ๐’ƒœย Cuneiform Sign Ga2 Times Ku3 Plus An
120DDย ๐’ƒย Cuneiform Sign Ga2 Times La
120DEย ๐’ƒžย Cuneiform Sign Ga2 Times Me Plus En
120DFย ๐’ƒŸย Cuneiform Sign Ga2 Times Mi
120E0ย ๐’ƒ ย Cuneiform Sign Ga2 Times Nun
120E1ย ๐’ƒกย Cuneiform Sign Ga2 Times Nun Over Nun
120E2ย ๐’ƒขย Cuneiform Sign Ga2 Times Pa
120E3ย ๐’ƒฃย Cuneiform Sign Ga2 Times Sal
120E4ย ๐’ƒคย Cuneiform Sign Ga2 Times Sar
120E5ย ๐’ƒฅย Cuneiform Sign Ga2 Times She
120E6ย ๐’ƒฆย Cuneiform Sign Ga2 Times She Plus Tur
120E7ย ๐’ƒงย Cuneiform Sign Ga2 Times Shid
120E8ย ๐’ƒจย Cuneiform Sign Ga2 Times Sum
120E9ย ๐’ƒฉย Cuneiform Sign Ga2 Times Tak4
120EAย ๐’ƒชย Cuneiform Sign Ga2 Times U
120EBย ๐’ƒซย Cuneiform Sign Ga2 Times Ud
120ECย ๐’ƒฌย Cuneiform Sign Ga2 Times Ud Plus Du
120EDย ๐’ƒญย Cuneiform Sign Ga2 Over Ga2
120EEย ๐’ƒฎย Cuneiform Sign Gaba
120EFย ๐’ƒฏย Cuneiform Sign Gaba Crossing Gaba
120F0ย ๐’ƒฐย Cuneiform Sign Gad
120F1ย ๐’ƒฑย Cuneiform Sign Gad Over Gad Gar Over Gar
120F2ย ๐’ƒฒย Cuneiform Sign Gal
120F3ย ๐’ƒณย Cuneiform Sign Gal Gad Over Gad Gar Over Gar
120F4ย ๐’ƒดย Cuneiform Sign Galam
120F5ย ๐’ƒตย Cuneiform Sign Gam
120F6ย ๐’ƒถย Cuneiform Sign Gan
120F7ย ๐’ƒทย Cuneiform Sign Gan2
120F8ย ๐’ƒธย Cuneiform Sign Gan2 Tenu
120F9ย ๐’ƒนย Cuneiform Sign Gan2 Over Gan2
120FAย ๐’ƒบย Cuneiform Sign Gan2 Crossing Gan2
120FBย ๐’ƒปย Cuneiform Sign Gar
120FCย ๐’ƒผย Cuneiform Sign Gar3
120FDย ๐’ƒฝย Cuneiform Sign Gashan
120FEย ๐’ƒพย Cuneiform Sign Geshtin
120FFย ๐’ƒฟย Cuneiform Sign Geshtin Times Kur
12100ย ๐’„€ย Cuneiform Sign Gi
12101ย ๐’„ย Cuneiform Sign Gi Times E
12102ย ๐’„‚ย Cuneiform Sign Gi Times U
12103ย ๐’„ƒย Cuneiform Sign Gi Crossing Gi
12104ย ๐’„„ย Cuneiform Sign Gi4
12105ย ๐’„…ย Cuneiform Sign Gi4 Over Gi4
12106ย ๐’„†ย Cuneiform Sign Gi4 Crossing Gi4
12107ย ๐’„‡ย Cuneiform Sign Gidim
12108ย ๐’„ˆย Cuneiform Sign Gir2
12109ย ๐’„‰ย Cuneiform Sign Gir2 Gunu
1210Aย ๐’„Šย Cuneiform Sign Gir3
1210Bย ๐’„‹ย Cuneiform Sign Gir3 Times A Plus Igi
1210Cย ๐’„Œย Cuneiform Sign Gir3 Times Gan2 Tenu
1210Dย ๐’„ย Cuneiform Sign Gir3 Times Igi
1210Eย ๐’„Žย Cuneiform Sign Gir3 Times Lu Plus Igi
1210Fย ๐’„ย Cuneiform Sign Gir3 Times Pa
12110ย ๐’„ย Cuneiform Sign Gisal
12111ย ๐’„‘ย Cuneiform Sign Gish
12112ย ๐’„’ย Cuneiform Sign Gish Crossing Gish
12113ย ๐’„“ย Cuneiform Sign Gish Times Bad
12114ย ๐’„”ย Cuneiform Sign Gish Times Tak4
12115ย ๐’„•ย Cuneiform Sign Gish Tenu
12116ย ๐’„–ย Cuneiform Sign Gu
12117ย ๐’„—ย Cuneiform Sign Gu Crossing Gu
12118ย ๐’„˜ย Cuneiform Sign Gu2
12119ย ๐’„™ย Cuneiform Sign Gu2 Times Kak
1211Aย ๐’„šย Cuneiform Sign Gu2 Times Kak Times Igi Gunu
1211Bย ๐’„›ย Cuneiform Sign Gu2 Times Nun
1211Cย ๐’„œย Cuneiform Sign Gu2 Times Sal Plus Tug2
1211Dย ๐’„ย Cuneiform Sign Gu2 Gunu
1211Eย ๐’„žย Cuneiform Sign Gud
1211Fย ๐’„Ÿย Cuneiform Sign Gud Times A Plus Kur
12120ย ๐’„ ย Cuneiform Sign Gud Times Kur
12121ย ๐’„กย Cuneiform Sign Gud Over Gud Lugal
12122ย ๐’„ขย Cuneiform Sign Gul
12123ย ๐’„ฃย Cuneiform Sign Gum
12124ย ๐’„คย Cuneiform Sign Gum Times She
12125ย ๐’„ฅย Cuneiform Sign Gur
12126ย ๐’„ฆย Cuneiform Sign Gur7
12127ย ๐’„งย Cuneiform Sign Gurun
12128ย ๐’„จย Cuneiform Sign Gurush
12129ย ๐’„ฉย Cuneiform Sign Ha
1212Aย ๐’„ชย Cuneiform Sign Ha Tenu
1212Bย ๐’„ซย Cuneiform Sign Ha Gunu
1212Cย ๐’„ฌย Cuneiform Sign Hal
1212Dย ๐’„ญย Cuneiform Sign Hi
1212Eย ๐’„ฎย Cuneiform Sign Hi Times Ash
1212Fย ๐’„ฏย Cuneiform Sign Hi Times Ash2
12130ย ๐’„ฐย Cuneiform Sign Hi Times Bad
12131ย ๐’„ฑย Cuneiform Sign Hi Times Dish
12132ย ๐’„ฒย Cuneiform Sign Hi Times Gad
12133ย ๐’„ณย Cuneiform Sign Hi Times Kin
12134ย ๐’„ดย Cuneiform Sign Hi Times Nun
12135ย ๐’„ตย Cuneiform Sign Hi Times She
12136ย ๐’„ถย Cuneiform Sign Hi Times U
12137ย ๐’„ทย Cuneiform Sign Hu
12138ย ๐’„ธย Cuneiform Sign Hub2
12139ย ๐’„นย Cuneiform Sign Hub2 Times An
1213Aย ๐’„บย Cuneiform Sign Hub2 Times Hal
1213Bย ๐’„ปย Cuneiform Sign Hub2 Times Kaskal
1213Cย ๐’„ผย Cuneiform Sign Hub2 Times Lish
1213Dย ๐’„ฝย Cuneiform Sign Hub2 Times Ud
1213Eย ๐’„พย Cuneiform Sign Hul2
1213Fย ๐’„ฟย Cuneiform Sign I
12140ย ๐’…€ย Cuneiform Sign I A
12141ย ๐’…ย Cuneiform Sign Ib
12142ย ๐’…‚ย Cuneiform Sign Idim
12143ย ๐’…ƒย Cuneiform Sign Idim Over Idim Bur
12144ย ๐’…„ย Cuneiform Sign Idim Over Idim Squared
12145ย ๐’……ย Cuneiform Sign Ig
12146ย ๐’…†ย Cuneiform Sign Igi
12147ย ๐’…‡ย Cuneiform Sign Igi Dib
12148ย ๐’…ˆย Cuneiform Sign Igi Ri
12149ย ๐’…‰ย Cuneiform Sign Igi Over Igi Shir Over Shir Ud Over Ud
1214Aย ๐’…Šย Cuneiform Sign Igi Gunu
1214Bย ๐’…‹ย Cuneiform Sign Il
1214Cย ๐’…Œย Cuneiform Sign Il Times Gan2 Tenu
1214Dย ๐’…ย Cuneiform Sign Il2
1214Eย ๐’…Žย Cuneiform Sign Im
1214Fย ๐’…ย Cuneiform Sign Im Times Tak4
12150ย ๐’…ย Cuneiform Sign Im Crossing Im
12151ย ๐’…‘ย Cuneiform Sign Im Opposing Im
12152ย ๐’…’ย Cuneiform Sign Im Squared
12153ย ๐’…“ย Cuneiform Sign Imin
12154ย ๐’…”ย Cuneiform Sign In
12155ย ๐’…•ย Cuneiform Sign Ir
12156ย ๐’…–ย Cuneiform Sign Ish
12157ย ๐’…—ย Cuneiform Sign Ka
12158ย ๐’…˜ย Cuneiform Sign Ka Times A
12159ย ๐’…™ย Cuneiform Sign Ka Times Ad
1215Aย ๐’…šย Cuneiform Sign Ka Times Ad Plus Ku3
1215Bย ๐’…›ย Cuneiform Sign Ka Times Ash2
1215Cย ๐’…œย Cuneiform Sign Ka Times Bad
1215Dย ๐’…ย Cuneiform Sign Ka Times Balag
1215Eย ๐’…žย Cuneiform Sign Ka Times Bar
1215Fย ๐’…Ÿย Cuneiform Sign Ka Times Bi
12160ย ๐’… ย Cuneiform Sign Ka Times Erin2
12161ย ๐’…กย Cuneiform Sign Ka Times Esh2
12162ย ๐’…ขย Cuneiform Sign Ka Times Ga
12163ย ๐’…ฃย Cuneiform Sign Ka Times Gal
12164ย ๐’…คย Cuneiform Sign Ka Times Gan2 Tenu
12165ย ๐’…ฅย Cuneiform Sign Ka Times Gar
12166ย ๐’…ฆย Cuneiform Sign Ka Times Gar Plus Sha3 Plus A
12167ย ๐’…งย Cuneiform Sign Ka Times Gi
12168ย ๐’…จย Cuneiform Sign Ka Times Gir2
12169ย ๐’…ฉย Cuneiform Sign Ka Times Gish Plus Sar
1216Aย ๐’…ชย Cuneiform Sign Ka Times Gish Crossing Gish
1216Bย ๐’…ซย Cuneiform Sign Ka Times Gu
1216Cย ๐’…ฌย Cuneiform Sign Ka Times Gur7
1216Dย ๐’…ญย Cuneiform Sign Ka Times Igi
1216Eย ๐’…ฎย Cuneiform Sign Ka Times Im
1216Fย ๐’…ฏย Cuneiform Sign Ka Times Kak
12170ย ๐’…ฐย Cuneiform Sign Ka Times Ki
12171ย ๐’…ฑย Cuneiform Sign Ka Times Kid
12172ย ๐’…ฒย Cuneiform Sign Ka Times Li
12173ย ๐’…ณย Cuneiform Sign Ka Times Lu
12174ย ๐’…ดย Cuneiform Sign Ka Times Me
12175ย ๐’…ตย Cuneiform Sign Ka Times Me Plus Du
12176ย ๐’…ถย Cuneiform Sign Ka Times Me Plus Gi
12177ย ๐’…ทย Cuneiform Sign Ka Times Me Plus Te
12178ย ๐’…ธย Cuneiform Sign Ka Times Mi
12179ย ๐’…นย Cuneiform Sign Ka Times Mi Plus Nunuz
1217Aย ๐’…บย Cuneiform Sign Ka Times Ne
1217Bย ๐’…ปย Cuneiform Sign Ka Times Nun
1217Cย ๐’…ผย Cuneiform Sign Ka Times Pi
1217Dย ๐’…ฝย Cuneiform Sign Ka Times Ru
1217Eย ๐’…พย Cuneiform Sign Ka Times Sa
1217Fย ๐’…ฟย Cuneiform Sign Ka Times Sar
12180ย ๐’†€ย Cuneiform Sign Ka Times Sha
12181ย ๐’†ย Cuneiform Sign Ka Times She
12182ย ๐’†‚ย Cuneiform Sign Ka Times Shid
12183ย ๐’†ƒย Cuneiform Sign Ka Times Shu
12184ย ๐’†„ย Cuneiform Sign Ka Times Sig
12185ย ๐’†…ย Cuneiform Sign Ka Times Suhur
12186ย ๐’††ย Cuneiform Sign Ka Times Tar
12187ย ๐’†‡ย Cuneiform Sign Ka Times U
12188ย ๐’†ˆย Cuneiform Sign Ka Times U2
12189ย ๐’†‰ย Cuneiform Sign Ka Times Ud
1218Aย ๐’†Šย Cuneiform Sign Ka Times Umum Times Pa
1218Bย ๐’†‹ย Cuneiform Sign Ka Times Ush
1218Cย ๐’†Œย Cuneiform Sign Ka Times Zi
1218Dย ๐’†ย Cuneiform Sign Ka2
1218Eย ๐’†Žย Cuneiform Sign Ka2 Crossing Ka2
1218Fย ๐’†ย Cuneiform Sign Kab
12190ย ๐’†ย Cuneiform Sign Kad2
12191ย ๐’†‘ย Cuneiform Sign Kad3
12192ย ๐’†’ย Cuneiform Sign Kad4
12193ย ๐’†“ย Cuneiform Sign Kad5
12194ย ๐’†”ย Cuneiform Sign Kad5 Over Kad5
12195ย ๐’†•ย Cuneiform Sign Kak
12196ย ๐’†–ย Cuneiform Sign Kak Times Igi Gunu
12197ย ๐’†—ย Cuneiform Sign Kal
12198ย ๐’†˜ย Cuneiform Sign Kal Times Bad
12199ย ๐’†™ย Cuneiform Sign Kal Crossing Kal
1219Aย ๐’†šย Cuneiform Sign Kam2
1219Bย ๐’†›ย Cuneiform Sign Kam4
1219Cย ๐’†œย Cuneiform Sign Kaskal
1219Dย ๐’†ย Cuneiform Sign Kaskal Lagab Times U Over Lagab Times U
1219Eย ๐’†žย Cuneiform Sign Kaskal Over Kaskal Lagab Times U Over Lagab Times U
1219Fย ๐’†Ÿย Cuneiform Sign Kesh2
121A0ย ๐’† ย Cuneiform Sign Ki
121A1ย ๐’†กย Cuneiform Sign Ki Times Bad
121A2ย ๐’†ขย Cuneiform Sign Ki Times U
121A3ย ๐’†ฃย Cuneiform Sign Ki Times Ud
121A4ย ๐’†คย Cuneiform Sign Kid
121A5ย ๐’†ฅย Cuneiform Sign Kin
121A6ย ๐’†ฆย Cuneiform Sign Kisal
121A7ย ๐’†งย Cuneiform Sign Kish
121A8ย ๐’†จย Cuneiform Sign Kisim5
121A9ย ๐’†ฉย Cuneiform Sign Kisim5 Over Kisim5
121AAย ๐’†ชย Cuneiform Sign Ku
121ABย ๐’†ซย Cuneiform Sign Ku Over Hi Times Ash2 Ku Over Hi Times Ash2
121ACย ๐’†ฌย Cuneiform Sign Ku3
121ADย ๐’†ญย Cuneiform Sign Ku4
121AEย ๐’†ฎย Cuneiform Sign Ku4 Variant Form
121AFย ๐’†ฏย Cuneiform Sign Ku7
121B0ย ๐’†ฐย Cuneiform Sign Kul
121B1ย ๐’†ฑย Cuneiform Sign Kul Gunu
121B2ย ๐’†ฒย Cuneiform Sign Kun
121B3ย ๐’†ณย Cuneiform Sign Kur
121B4ย ๐’†ดย Cuneiform Sign Kur Opposing Kur
121B5ย ๐’†ตย Cuneiform Sign Kushu2
121B6ย ๐’†ถย Cuneiform Sign Kwu318
121B7ย ๐’†ทย Cuneiform Sign La
121B8ย ๐’†ธย Cuneiform Sign Lagab
121B9ย ๐’†นย Cuneiform Sign Lagab Times A
121BAย ๐’†บย Cuneiform Sign Lagab Times A Plus Da Plus Ha
121BBย ๐’†ปย Cuneiform Sign Lagab Times A Plus Gar
121BCย ๐’†ผย Cuneiform Sign Lagab Times A Plus Lal
121BDย ๐’†ฝย Cuneiform Sign Lagab Times Al
121BEย ๐’†พย Cuneiform Sign Lagab Times An
121BFย ๐’†ฟย Cuneiform Sign Lagab Times Ash Zida Tenu
121C0ย ๐’‡€ย Cuneiform Sign Lagab Times Bad
121C1ย ๐’‡ย Cuneiform Sign Lagab Times Bi
121C2ย ๐’‡‚ย Cuneiform Sign Lagab Times Dar
121C3ย ๐’‡ƒย Cuneiform Sign Lagab Times En
121C4ย ๐’‡„ย Cuneiform Sign Lagab Times Ga
121C5ย ๐’‡…ย Cuneiform Sign Lagab Times Gar
121C6ย ๐’‡†ย Cuneiform Sign Lagab Times Gud
121C7ย ๐’‡‡ย Cuneiform Sign Lagab Times Gud Plus Gud
121C8ย ๐’‡ˆย Cuneiform Sign Lagab Times Ha
121C9ย ๐’‡‰ย Cuneiform Sign Lagab Times Hal
121CAย ๐’‡Šย Cuneiform Sign Lagab Times Hi Times Nun
121CBย ๐’‡‹ย Cuneiform Sign Lagab Times Igi Gunu
121CCย ๐’‡Œย Cuneiform Sign Lagab Times Im
121CDย ๐’‡ย Cuneiform Sign Lagab Times Im Plus Ha
121CEย ๐’‡Žย Cuneiform Sign Lagab Times Im Plus Lu
121CFย ๐’‡ย Cuneiform Sign Lagab Times Ki
121D0ย ๐’‡ย Cuneiform Sign Lagab Times Kin
121D1ย ๐’‡‘ย Cuneiform Sign Lagab Times Ku3
121D2ย ๐’‡’ย Cuneiform Sign Lagab Times Kul
121D3ย ๐’‡“ย Cuneiform Sign Lagab Times Kul Plus Hi Plus A
121D4ย ๐’‡”ย Cuneiform Sign Lagab Times Lagab
121D5ย ๐’‡•ย Cuneiform Sign Lagab Times Lish
121D6ย ๐’‡–ย Cuneiform Sign Lagab Times Lu
121D7ย ๐’‡—ย Cuneiform Sign Lagab Times Lul
121D8ย ๐’‡˜ย Cuneiform Sign Lagab Times Me
121D9ย ๐’‡™ย Cuneiform Sign Lagab Times Me Plus En
121DAย ๐’‡šย Cuneiform Sign Lagab Times Mush
121DBย ๐’‡›ย Cuneiform Sign Lagab Times Ne
121DCย ๐’‡œย Cuneiform Sign Lagab Times She Plus Sum
121DDย ๐’‡ย Cuneiform Sign Lagab Times Shita Plus Gish Plus Erin2
121DEย ๐’‡žย Cuneiform Sign Lagab Times Shita Plus Gish Tenu
121DFย ๐’‡Ÿย Cuneiform Sign Lagab Times Shu2
121E0ย ๐’‡ ย Cuneiform Sign Lagab Times Shu2 Plus Shu2
121E1ย ๐’‡กย Cuneiform Sign Lagab Times Sum
121E2ย ๐’‡ขย Cuneiform Sign Lagab Times Tag
121E3ย ๐’‡ฃย Cuneiform Sign Lagab Times Tak4
121E4ย ๐’‡คย Cuneiform Sign Lagab Times Te Plus A Plus Su Plus Na
121E5ย ๐’‡ฅย Cuneiform Sign Lagab Times U
121E6ย ๐’‡ฆย Cuneiform Sign Lagab Times U Plus A
121E7ย ๐’‡งย Cuneiform Sign Lagab Times U Plus U Plus U
121E8ย ๐’‡จย Cuneiform Sign Lagab Times U2 Plus Ash
121E9ย ๐’‡ฉย Cuneiform Sign Lagab Times Ud
121EAย ๐’‡ชย Cuneiform Sign Lagab Times Ush
121EBย ๐’‡ซย Cuneiform Sign Lagab Squared
121ECย ๐’‡ฌย Cuneiform Sign Lagar
121EDย ๐’‡ญย Cuneiform Sign Lagar Times She
121EEย ๐’‡ฎย Cuneiform Sign Lagar Times She Plus Sum
121EFย ๐’‡ฏย Cuneiform Sign Lagar Gunu
121F0ย ๐’‡ฐย Cuneiform Sign Lagar Gunu Over Lagar Gunu She
121F1ย ๐’‡ฑย Cuneiform Sign Lahshu
121F2ย ๐’‡ฒย Cuneiform Sign Lal
121F3ย ๐’‡ณย Cuneiform Sign Lal Times Lal
121F4ย ๐’‡ดย Cuneiform Sign Lam
121F5ย ๐’‡ตย Cuneiform Sign Lam Times Kur
121F6ย ๐’‡ถย Cuneiform Sign Lam Times Kur Plus Ru
121F7ย ๐’‡ทย Cuneiform Sign Li
121F8ย ๐’‡ธย Cuneiform Sign Lil
121F9ย ๐’‡นย Cuneiform Sign Limmu2
121FAย ๐’‡บย Cuneiform Sign Lish
121FBย ๐’‡ปย Cuneiform Sign Lu
121FCย ๐’‡ผย Cuneiform Sign Lu Times Bad
121FDย ๐’‡ฝย Cuneiform Sign Lu2
121FEย ๐’‡พย Cuneiform Sign Lu2 Times Al
121FFย ๐’‡ฟย Cuneiform Sign Lu2 Times Bad
12200ย ๐’ˆ€ย Cuneiform Sign Lu2 Times Esh2
12201ย ๐’ˆย Cuneiform Sign Lu2 Times Esh2 Tenu
12202ย ๐’ˆ‚ย Cuneiform Sign Lu2 Times Gan2 Tenu
12203ย ๐’ˆƒย Cuneiform Sign Lu2 Times Hi Times Bad
12204ย ๐’ˆ„ย Cuneiform Sign Lu2 Times Im
12205ย ๐’ˆ…ย Cuneiform Sign Lu2 Times Kad2
12206ย ๐’ˆ†ย Cuneiform Sign Lu2 Times Kad3
12207ย ๐’ˆ‡ย Cuneiform Sign Lu2 Times Kad3 Plus Ash
12208ย ๐’ˆˆย Cuneiform Sign Lu2 Times Ki
12209ย ๐’ˆ‰ย Cuneiform Sign Lu2 Times La Plus Ash
1220Aย ๐’ˆŠย Cuneiform Sign Lu2 Times Lagab
1220Bย ๐’ˆ‹ย Cuneiform Sign Lu2 Times Me Plus En
1220Cย ๐’ˆŒย Cuneiform Sign Lu2 Times Ne
1220Dย ๐’ˆย Cuneiform Sign Lu2 Times Nu
1220Eย ๐’ˆŽย Cuneiform Sign Lu2 Times Si Plus Ash
1220Fย ๐’ˆย Cuneiform Sign Lu2 Times Sik2 Plus Bu
12210ย ๐’ˆย Cuneiform Sign Lu2 Times Tug2
12211ย ๐’ˆ‘ย Cuneiform Sign Lu2 Tenu
12212ย ๐’ˆ’ย Cuneiform Sign Lu2 Crossing Lu2
12213ย ๐’ˆ“ย Cuneiform Sign Lu2 Opposing Lu2
12214ย ๐’ˆ”ย Cuneiform Sign Lu2 Squared
12215ย ๐’ˆ•ย Cuneiform Sign Lu2 Sheshig
12216ย ๐’ˆ–ย Cuneiform Sign Lu3
12217ย ๐’ˆ—ย Cuneiform Sign Lugal
12218ย ๐’ˆ˜ย Cuneiform Sign Lugal Over Lugal
12219ย ๐’ˆ™ย Cuneiform Sign Lugal Opposing Lugal
1221Aย ๐’ˆšย Cuneiform Sign Lugal Sheshig
1221Bย ๐’ˆ›ย Cuneiform Sign Luh
1221Cย ๐’ˆœย Cuneiform Sign Lul
1221Dย ๐’ˆย Cuneiform Sign Lum
1221Eย ๐’ˆžย Cuneiform Sign Lum Over Lum
1221Fย ๐’ˆŸย Cuneiform Sign Lum Over Lum Gar Over Gar
12220ย ๐’ˆ ย Cuneiform Sign Ma
12221ย ๐’ˆกย Cuneiform Sign Ma Times Tak4
12222ย ๐’ˆขย Cuneiform Sign Ma Gunu
12223ย ๐’ˆฃย Cuneiform Sign Ma2
12224ย ๐’ˆคย Cuneiform Sign Mah
12225ย ๐’ˆฅย Cuneiform Sign Mar
12226ย ๐’ˆฆย Cuneiform Sign Mash
12227ย ๐’ˆงย Cuneiform Sign Mash2
12228ย ๐’ˆจย Cuneiform Sign Me
12229ย ๐’ˆฉย Cuneiform Sign Mes
1222Aย ๐’ˆชย Cuneiform Sign Mi
1222Bย ๐’ˆซย Cuneiform Sign Min
1222Cย ๐’ˆฌย Cuneiform Sign Mu
1222Dย ๐’ˆญย Cuneiform Sign Mu Over Mu
1222Eย ๐’ˆฎย Cuneiform Sign Mug
1222Fย ๐’ˆฏย Cuneiform Sign Mug Gunu
12230ย ๐’ˆฐย Cuneiform Sign Munsub
12231ย ๐’ˆฑย Cuneiform Sign Murgu2
12232ย ๐’ˆฒย Cuneiform Sign Mush
12233ย ๐’ˆณย Cuneiform Sign Mush Times A
12234ย ๐’ˆดย Cuneiform Sign Mush Times Kur
12235ย ๐’ˆตย Cuneiform Sign Mush Times Za
12236ย ๐’ˆถย Cuneiform Sign Mush Over Mush
12237ย ๐’ˆทย Cuneiform Sign Mush Over Mush Times A Plus Na
12238ย ๐’ˆธย Cuneiform Sign Mush Crossing Mush
12239ย ๐’ˆนย Cuneiform Sign Mush3
1223Aย ๐’ˆบย Cuneiform Sign Mush3 Times A
1223Bย ๐’ˆปย Cuneiform Sign Mush3 Times A Plus Di
1223Cย ๐’ˆผย Cuneiform Sign Mush3 Times Di
1223Dย ๐’ˆฝย Cuneiform Sign Mush3 Gunu
1223Eย ๐’ˆพย Cuneiform Sign Na
1223Fย ๐’ˆฟย Cuneiform Sign Na2
12240ย ๐’‰€ย Cuneiform Sign Naga
12241ย ๐’‰ย Cuneiform Sign Naga Inverted
12242ย ๐’‰‚ย Cuneiform Sign Naga Times Shu Tenu
12243ย ๐’‰ƒย Cuneiform Sign Naga Opposing Naga
12244ย ๐’‰„ย Cuneiform Sign Nagar
12245ย ๐’‰…ย Cuneiform Sign Nam Nutillu
12246ย ๐’‰†ย Cuneiform Sign Nam
12247ย ๐’‰‡ย Cuneiform Sign Nam2
12248ย ๐’‰ˆย Cuneiform Sign Ne
12249ย ๐’‰‰ย Cuneiform Sign Ne Times A
1224Aย ๐’‰Šย Cuneiform Sign Ne Times Ud
1224Bย ๐’‰‹ย Cuneiform Sign Ne Sheshig
1224Cย ๐’‰Œย Cuneiform Sign Ni
1224Dย ๐’‰ย Cuneiform Sign Ni Times E
1224Eย ๐’‰Žย Cuneiform Sign Ni2
1224Fย ๐’‰ย Cuneiform Sign Nim
12250ย ๐’‰ย Cuneiform Sign Nim Times Gan2 Tenu
12251ย ๐’‰‘ย Cuneiform Sign Nim Times Gar Plus Gan2 Tenu
12252ย ๐’‰’ย Cuneiform Sign Ninda2
12253ย ๐’‰“ย Cuneiform Sign Ninda2 Times An
12254ย ๐’‰”ย Cuneiform Sign Ninda2 Times Ash
12255ย ๐’‰•ย Cuneiform Sign Ninda2 Times Ash Plus Ash
12256ย ๐’‰–ย Cuneiform Sign Ninda2 Times Gud
12257ย ๐’‰—ย Cuneiform Sign Ninda2 Times Me Plus Gan2 Tenu
12258ย ๐’‰˜ย Cuneiform Sign Ninda2 Times Ne
12259ย ๐’‰™ย Cuneiform Sign Ninda2 Times Nun
1225Aย ๐’‰šย Cuneiform Sign Ninda2 Times She
1225Bย ๐’‰›ย Cuneiform Sign Ninda2 Times She Plus A An
1225Cย ๐’‰œย Cuneiform Sign Ninda2 Times She Plus Ash
1225Dย ๐’‰ย Cuneiform Sign Ninda2 Times She Plus Ash Plus Ash
1225Eย ๐’‰žย Cuneiform Sign Ninda2 Times U2 Plus Ash
1225Fย ๐’‰Ÿย Cuneiform Sign Ninda2 Times Ush
12260ย ๐’‰ ย Cuneiform Sign Nisag
12261ย ๐’‰กย Cuneiform Sign Nu
12262ย ๐’‰ขย Cuneiform Sign Nu11
12263ย ๐’‰ฃย Cuneiform Sign Nun
12264ย ๐’‰คย Cuneiform Sign Nun Lagar Times Gar
12265ย ๐’‰ฅย Cuneiform Sign Nun Lagar Times Mash
12266ย ๐’‰ฆย Cuneiform Sign Nun Lagar Times Sal
12267ย ๐’‰งย Cuneiform Sign Nun Lagar Times Sal Over Nun Lagar Times Sal
12268ย ๐’‰จย Cuneiform Sign Nun Lagar Times Ush
12269ย ๐’‰ฉย Cuneiform Sign Nun Tenu
1226Aย ๐’‰ชย Cuneiform Sign Nun Over Nun
1226Bย ๐’‰ซย Cuneiform Sign Nun Crossing Nun
1226Cย ๐’‰ฌย Cuneiform Sign Nun Crossing Nun Lagar Over Lagar
1226Dย ๐’‰ญย Cuneiform Sign Nunuz
1226Eย ๐’‰ฎย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times Ashgab
1226Fย ๐’‰ฏย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times Bi
12270ย ๐’‰ฐย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times Dug
12271ย ๐’‰ฑย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times Gud
12272ย ๐’‰ฒย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times Igi Gunu
12273ย ๐’‰ณย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times Kad3
12274ย ๐’‰ดย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times La
12275ย ๐’‰ตย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times Ne
12276ย ๐’‰ถย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times Sila3
12277ย ๐’‰ทย Cuneiform Sign Nunuz Ab2 Times U2
12278ย ๐’‰ธย Cuneiform Sign Nunuz Kisim5 Times Bi
12279ย ๐’‰นย Cuneiform Sign Nunuz Kisim5 Times Bi U
1227Aย ๐’‰บย Cuneiform Sign Pa
1227Bย ๐’‰ปย Cuneiform Sign Pad
1227Cย ๐’‰ผย Cuneiform Sign Pan
1227Dย ๐’‰ฝย Cuneiform Sign Pap
1227Eย ๐’‰พย Cuneiform Sign Pesh2
1227Fย ๐’‰ฟย Cuneiform Sign Pi
12280ย ๐’Š€ย Cuneiform Sign Pi Times A
12281ย ๐’Šย Cuneiform Sign Pi Times Ab
12282ย ๐’Š‚ย Cuneiform Sign Pi Times Bi
12283ย ๐’Šƒย Cuneiform Sign Pi Times Bu
12284ย ๐’Š„ย Cuneiform Sign Pi Times E
12285ย ๐’Š…ย Cuneiform Sign Pi Times I
12286ย ๐’Š†ย Cuneiform Sign Pi Times Ib
12287ย ๐’Š‡ย Cuneiform Sign Pi Times U
12288ย ๐’Šˆย Cuneiform Sign Pi Times U2
12289ย ๐’Š‰ย Cuneiform Sign Pi Crossing Pi
1228Aย ๐’ŠŠย Cuneiform Sign Pirig
1228Bย ๐’Š‹ย Cuneiform Sign Pirig Times Kal
1228Cย ๐’ŠŒย Cuneiform Sign Pirig Times Ud
1228Dย ๐’Šย Cuneiform Sign Pirig Times Za
1228Eย ๐’ŠŽย Cuneiform Sign Pirig Opposing Pirig
1228Fย ๐’Šย Cuneiform Sign Ra
12290ย ๐’Šย Cuneiform Sign Rab
12291ย ๐’Š‘ย Cuneiform Sign Ri
12292ย ๐’Š’ย Cuneiform Sign Ru
12293ย ๐’Š“ย Cuneiform Sign Sa
12294ย ๐’Š”ย Cuneiform Sign Sag Nutillu
12295ย ๐’Š•ย Cuneiform Sign Sag
12296ย ๐’Š–ย Cuneiform Sign Sag Times A
12297ย ๐’Š—ย Cuneiform Sign Sag Times Du
12298ย ๐’Š˜ย Cuneiform Sign Sag Times Dub
12299ย ๐’Š™ย Cuneiform Sign Sag Times Ha
1229Aย ๐’Ššย Cuneiform Sign Sag Times Kak
1229Bย ๐’Š›ย Cuneiform Sign Sag Times Kur
1229Cย ๐’Šœย Cuneiform Sign Sag Times Lum
1229Dย ๐’Šย Cuneiform Sign Sag Times Mi
1229Eย ๐’Šžย Cuneiform Sign Sag Times Nun
1229Fย ๐’ŠŸย Cuneiform Sign Sag Times Sal
122A0ย ๐’Š ย Cuneiform Sign Sag Times Shid
122A1ย ๐’Šกย Cuneiform Sign Sag Times Tab
122A2ย ๐’Šขย Cuneiform Sign Sag Times U2
122A3ย ๐’Šฃย Cuneiform Sign Sag Times Ub
122A4ย ๐’Šคย Cuneiform Sign Sag Times Um
122A5ย ๐’Šฅย Cuneiform Sign Sag Times Ur
122A6ย ๐’Šฆย Cuneiform Sign Sag Times Ush
122A7ย ๐’Šงย Cuneiform Sign Sag Over Sag
122A8ย ๐’Šจย Cuneiform Sign Sag Gunu
122A9ย ๐’Šฉย Cuneiform Sign Sal
122AAย ๐’Šชย Cuneiform Sign Sal Lagab Times Ash2
122ABย ๐’Šซย Cuneiform Sign Sanga2
122ACย ๐’Šฌย Cuneiform Sign Sar
122ADย ๐’Šญย Cuneiform Sign Sha
122AEย ๐’Šฎย Cuneiform Sign Sha3
122AFย ๐’Šฏย Cuneiform Sign Sha3 Times A
122B0ย ๐’Šฐย Cuneiform Sign Sha3 Times Bad
122B1ย ๐’Šฑย Cuneiform Sign Sha3 Times Gish
122B2ย ๐’Šฒย Cuneiform Sign Sha3 Times Ne
122B3ย ๐’Šณย Cuneiform Sign Sha3 Times Shu2
122B4ย ๐’Šดย Cuneiform Sign Sha3 Times Tur
122B5ย ๐’Šตย Cuneiform Sign Sha3 Times U
122B6ย ๐’Šถย Cuneiform Sign Sha3 Times U Plus A
122B7ย ๐’Šทย Cuneiform Sign Sha6
122B8ย ๐’Šธย Cuneiform Sign Shab6
122B9ย ๐’Šนย Cuneiform Sign Shar2
ย ย โ€ขformed by making a circular indentation with the end of the stylus
122BAย ๐’Šบย Cuneiform Sign She
122BBย ๐’Šปย Cuneiform Sign She Hu
122BCย ๐’Šผย Cuneiform Sign She Over She Gad Over Gad Gar Over Gar
122BDย ๐’Šฝย Cuneiform Sign She Over She Tab Over Tab Gar Over Gar
122BEย ๐’Šพย Cuneiform Sign Sheg9
122BFย ๐’Šฟย Cuneiform Sign Shen
122C0ย ๐’‹€ย Cuneiform Sign Shesh
122C1ย ๐’‹ย Cuneiform Sign Shesh2
122C2ย ๐’‹‚ย Cuneiform Sign Sheshlam
122C3ย ๐’‹ƒย Cuneiform Sign Shid
122C4ย ๐’‹„ย Cuneiform Sign Shid Times A
122C5ย ๐’‹…ย Cuneiform Sign Shid Times Im
122C6ย ๐’‹†ย Cuneiform Sign Shim
122C7ย ๐’‹‡ย Cuneiform Sign Shim Times A
122C8ย ๐’‹ˆย Cuneiform Sign Shim Times Bal
122C9ย ๐’‹‰ย Cuneiform Sign Shim Times Bulug
122CAย ๐’‹Šย Cuneiform Sign Shim Times Din
122CBย ๐’‹‹ย Cuneiform Sign Shim Times Gar
122CCย ๐’‹Œย Cuneiform Sign Shim Times Igi
122CDย ๐’‹ย Cuneiform Sign Shim Times Igi Gunu
122CEย ๐’‹Žย Cuneiform Sign Shim Times Kushu2
122CFย ๐’‹ย Cuneiform Sign Shim Times Lul
122D0ย ๐’‹ย Cuneiform Sign Shim Times Mug
122D1ย ๐’‹‘ย Cuneiform Sign Shim Times Sal
122D2ย ๐’‹’ย Cuneiform Sign Shinig
122D3ย ๐’‹“ย Cuneiform Sign Shir
122D4ย ๐’‹”ย Cuneiform Sign Shir Tenu
ย ย โ€ปCUNEIFORM SIGN NU11 TENU
122D5ย ๐’‹•ย Cuneiform Sign Shir Over Shir Bur Over Bur
ย ย โ€ปCUNEIFORM SIGN NU11 OVER NU11 BUR OVER BUR
122D6ย ๐’‹–ย Cuneiform Sign Shita
122D7ย ๐’‹—ย Cuneiform Sign Shu
122D8ย ๐’‹˜ย Cuneiform Sign Shu Over Inverted Shu
122D9ย ๐’‹™ย Cuneiform Sign Shu2
122DAย ๐’‹šย Cuneiform Sign Shubur
122DBย ๐’‹›ย Cuneiform Sign Si
122DCย ๐’‹œย Cuneiform Sign Si Gunu
122DDย ๐’‹ย Cuneiform Sign Sig
122DEย ๐’‹žย Cuneiform Sign Sig4
122DFย ๐’‹Ÿย Cuneiform Sign Sig4 Over Sig4 Shu2
122E0ย ๐’‹ ย Cuneiform Sign Sik2
122E1ย ๐’‹กย Cuneiform Sign Sila3
122E2ย ๐’‹ขย Cuneiform Sign Su
122E3ย ๐’‹ฃย Cuneiform Sign Su Over Su
122E4ย ๐’‹คย Cuneiform Sign Sud
122E5ย ๐’‹ฅย Cuneiform Sign Sud2
122E6ย ๐’‹ฆย Cuneiform Sign Suhur
122E7ย ๐’‹งย Cuneiform Sign Sum
122E8ย ๐’‹จย Cuneiform Sign Sumash
122E9ย ๐’‹ฉย Cuneiform Sign Sur
122EAย ๐’‹ชย Cuneiform Sign Sur9
122EBย ๐’‹ซย Cuneiform Sign Ta
122ECย ๐’‹ฌย Cuneiform Sign Ta Asterisk
122EDย ๐’‹ญย Cuneiform Sign Ta Times Hi
122EEย ๐’‹ฎย Cuneiform Sign Ta Times Mi
122EFย ๐’‹ฏย Cuneiform Sign Ta Gunu
122F0ย ๐’‹ฐย Cuneiform Sign Tab
122F1ย ๐’‹ฑย Cuneiform Sign Tab Over Tab Ni Over Ni Dish Over Dish
122F2ย ๐’‹ฒย Cuneiform Sign Tab Squared
122F3ย ๐’‹ณย Cuneiform Sign Tag
122F4ย ๐’‹ดย Cuneiform Sign Tag Times Bi
122F5ย ๐’‹ตย Cuneiform Sign Tag Times Gud
122F6ย ๐’‹ถย Cuneiform Sign Tag Times She
122F7ย ๐’‹ทย Cuneiform Sign Tag Times Shu
122F8ย ๐’‹ธย Cuneiform Sign Tag Times Tug2
122F9ย ๐’‹นย Cuneiform Sign Tag Times Ud
122FAย ๐’‹บย Cuneiform Sign Tak4
122FBย ๐’‹ปย Cuneiform Sign Tar
122FCย ๐’‹ผย Cuneiform Sign Te
122FDย ๐’‹ฝย Cuneiform Sign Te Gunu
122FEย ๐’‹พย Cuneiform Sign Ti
122FFย ๐’‹ฟย Cuneiform Sign Ti Tenu
12300ย ๐’Œ€ย Cuneiform Sign Til
12301ย ๐’Œย Cuneiform Sign Tir
12302ย ๐’Œ‚ย Cuneiform Sign Tir Times Tak4
12303ย ๐’Œƒย Cuneiform Sign Tir Over Tir
12304ย ๐’Œ„ย Cuneiform Sign Tir Over Tir Gad Over Gad Gar Over Gar
12305ย ๐’Œ…ย Cuneiform Sign Tu
12306ย ๐’Œ†ย Cuneiform Sign Tug2
12307ย ๐’Œ‡ย Cuneiform Sign Tuk
12308ย ๐’Œˆย Cuneiform Sign Tum
12309ย ๐’Œ‰ย Cuneiform Sign Tur
1230Aย ๐’ŒŠย Cuneiform Sign Tur Over Tur Za Over Za
1230Bย ๐’Œ‹ย Cuneiform Sign U
1230Cย ๐’ŒŒย Cuneiform Sign U Gud
1230Dย ๐’Œย Cuneiform Sign U U U
1230Eย ๐’ŒŽย Cuneiform Sign U Over U Pa Over Pa Gar Over Gar
1230Fย ๐’Œย Cuneiform Sign U Over U Sur Over Sur
12310ย ๐’Œย Cuneiform Sign U Over U U Reversed Over U Reversed
12311ย ๐’Œ‘ย Cuneiform Sign U2
12312ย ๐’Œ’ย Cuneiform Sign Ub
12313ย ๐’Œ“ย Cuneiform Sign Ud
12314ย ๐’Œ”ย Cuneiform Sign Ud Kushu2
12315ย ๐’Œ•ย Cuneiform Sign Ud Times Bad
12316ย ๐’Œ–ย Cuneiform Sign Ud Times Mi
12317ย ๐’Œ—ย Cuneiform Sign Ud Times U Plus U Plus U
12318ย ๐’Œ˜ย Cuneiform Sign Ud Times U Plus U Plus U Gunu
12319ย ๐’Œ™ย Cuneiform Sign Ud Gunu
1231Aย ๐’Œšย Cuneiform Sign Ud Sheshig
1231Bย ๐’Œ›ย Cuneiform Sign Ud Sheshig Times Bad
1231Cย ๐’Œœย Cuneiform Sign Udug
1231Dย ๐’Œย Cuneiform Sign Um
1231Eย ๐’Œžย Cuneiform Sign Um Times Lagab
1231Fย ๐’ŒŸย Cuneiform Sign Um Times Me Plus Da
12320ย ๐’Œ ย Cuneiform Sign Um Times Sha3
12321ย ๐’Œกย Cuneiform Sign Um Times U
12322ย ๐’Œขย Cuneiform Sign Umbin
12323ย ๐’Œฃย Cuneiform Sign Umum
12324ย ๐’Œคย Cuneiform Sign Umum Times Kaskal
12325ย ๐’Œฅย Cuneiform Sign Umum Times Pa
12326ย ๐’Œฆย Cuneiform Sign Un
12327ย ๐’Œงย Cuneiform Sign Un Gunu
12328ย ๐’Œจย Cuneiform Sign Ur
12329ย ๐’Œฉย Cuneiform Sign Ur Crossing Ur
1232Aย ๐’Œชย Cuneiform Sign Ur Sheshig
1232Bย ๐’Œซย Cuneiform Sign Ur2
1232Cย ๐’Œฌย Cuneiform Sign Ur2 Times A Plus Ha
1232Dย ๐’Œญย Cuneiform Sign Ur2 Times A Plus Na
1232Eย ๐’Œฎย Cuneiform Sign Ur2 Times Al
1232Fย ๐’Œฏย Cuneiform Sign Ur2 Times Ha
12330ย ๐’Œฐย Cuneiform Sign Ur2 Times Nun
12331ย ๐’Œฑย Cuneiform Sign Ur2 Times U2
12332ย ๐’Œฒย Cuneiform Sign Ur2 Times U2 Plus Ash
12333ย ๐’Œณย Cuneiform Sign Ur2 Times U2 Plus Bi
12334ย ๐’Œดย Cuneiform Sign Ur4
12335ย ๐’Œตย Cuneiform Sign Uri
12336ย ๐’Œถย Cuneiform Sign Uri3
12337ย ๐’Œทย Cuneiform Sign Uru
12338ย ๐’Œธย Cuneiform Sign Uru Times A
12339ย ๐’Œนย Cuneiform Sign Uru Times Ashgab
1233Aย ๐’Œบย Cuneiform Sign Uru Times Bar
1233Bย ๐’Œปย Cuneiform Sign Uru Times Dun
1233Cย ๐’Œผย Cuneiform Sign Uru Times Ga
1233Dย ๐’Œฝย Cuneiform Sign Uru Times Gal
1233Eย ๐’Œพย Cuneiform Sign Uru Times Gan2 Tenu
1233Fย ๐’Œฟย Cuneiform Sign Uru Times Gar
12340ย ๐’€ย Cuneiform Sign Uru Times Gu
12341ย ๐’ย Cuneiform Sign Uru Times Ha
12342ย ๐’‚ย Cuneiform Sign Uru Times Igi
12343ย ๐’ƒย Cuneiform Sign Uru Times Im
12344ย ๐’„ย Cuneiform Sign Uru Times Ish
12345ย ๐’…ย Cuneiform Sign Uru Times Ki
12346ย ๐’†ย Cuneiform Sign Uru Times Lum
12347ย ๐’‡ย Cuneiform Sign Uru Times Min
12348ย ๐’ˆย Cuneiform Sign Uru Times Pa
12349ย ๐’‰ย Cuneiform Sign Uru Times She
1234Aย ๐’Šย Cuneiform Sign Uru Times Sig4
1234Bย ๐’‹ย Cuneiform Sign Uru Times Tu
1234Cย ๐’Œย Cuneiform Sign Uru Times U Plus Gud
1234Dย ๐’ย Cuneiform Sign Uru Times Ud
1234Eย ๐’Žย Cuneiform Sign Uru Times Uruda
1234Fย ๐’ย Cuneiform Sign Uruda
12350ย ๐’ย Cuneiform Sign Uruda Times U
12351ย ๐’‘ย Cuneiform Sign Ush
12352ย ๐’’ย Cuneiform Sign Ush Times A
12353ย ๐’“ย Cuneiform Sign Ush Times Ku
12354ย ๐’”ย Cuneiform Sign Ush Times Kur
12355ย ๐’•ย Cuneiform Sign Ush Times Tak4
12356ย ๐’–ย Cuneiform Sign Ushx
12357ย ๐’—ย Cuneiform Sign Ush2
12358ย ๐’˜ย Cuneiform Sign Ushumx
12359ย ๐’™ย Cuneiform Sign Utuki
1235Aย ๐’šย Cuneiform Sign Uz3
1235Bย ๐’›ย Cuneiform Sign Uz3 Times Kaskal
1235Cย ๐’œย Cuneiform Sign Uzu
1235Dย ๐’ย Cuneiform Sign Za
1235Eย ๐’žย Cuneiform Sign Za Tenu
1235Fย ๐’Ÿย Cuneiform Sign Za Squared Times Kur
12360ย ๐’ ย Cuneiform Sign Zag
12361ย ๐’กย Cuneiform Sign Zamx
12362ย ๐’ขย Cuneiform Sign Ze2
12363ย ๐’ฃย Cuneiform Sign Zi
12364ย ๐’คย Cuneiform Sign Zi Over Zi
12365ย ๐’ฅย Cuneiform Sign Zi3
12366ย ๐’ฆย Cuneiform Sign Zib
12367ย ๐’งย Cuneiform Sign Zib Kaba Tenu
12368ย ๐’จย Cuneiform Sign Zig
12369ย ๐’ฉย Cuneiform Sign Ziz2
1236Aย ๐’ชย Cuneiform Sign Zu
1236Bย ๐’ซย Cuneiform Sign Zu5
1236Cย ๐’ฌย Cuneiform Sign Zu5 Times A
1236Dย ๐’ญย Cuneiform Sign Zubur
1236Eย ๐’ฎย Cuneiform Sign Zum

Elamite sign

1236Fย ๐’ฏย Cuneiform Sign Kap Elamite

Signs

12370ย ๐’ฐย Cuneiform Sign Ab Times Nun
12371ย ๐’ฑย Cuneiform Sign Ab2 Times A
12372ย ๐’ฒย Cuneiform Sign Amar Times Kug
12373ย ๐’ณย Cuneiform Sign Dag Kisim5 Times U2 Plus Mash
12374ย ๐’ดย Cuneiform Sign Dag3
12375ย ๐’ตย Cuneiform Sign Dish Plus Shu
12376ย ๐’ถย Cuneiform Sign Dub Times She
12377ย ๐’ทย Cuneiform Sign Ezen Times Gud
12378ย ๐’ธย Cuneiform Sign Ezen Times She
12379ย ๐’นย Cuneiform Sign Ga2 Times An Plus Kak Plus A
1237Aย ๐’บย Cuneiform Sign Ga2 Times Ash2
1237Bย ๐’ปย Cuneiform Sign Ge22
1237Cย ๐’ผย Cuneiform Sign Gig
1237Dย ๐’ฝย Cuneiform Sign Hush
1237Eย ๐’พย Cuneiform Sign Ka Times Anshe
1237Fย ๐’ฟย Cuneiform Sign Ka Times Ash3
12380ย ๐’Ž€ย Cuneiform Sign Ka Times Gish
12381ย ๐’Žย Cuneiform Sign Ka Times Gud
12382ย ๐’Ž‚ย Cuneiform Sign Ka Times Hi Times Ash2
12383ย ๐’Žƒย Cuneiform Sign Ka Times Lum
12384ย ๐’Ž„ย Cuneiform Sign Ka Times Pa
12385ย ๐’Ž…ย Cuneiform Sign Ka Times Shul
12386ย ๐’Ž†ย Cuneiform Sign Ka Times Tu
12387ย ๐’Ž‡ย Cuneiform Sign Ka Times Ur2
12388ย ๐’Žˆย Cuneiform Sign Lagab Times Gi
12389ย ๐’Ž‰ย Cuneiform Sign Lu2 Sheshig Times Bad
1238Aย ๐’ŽŠย Cuneiform Sign Lu2 Times Esh2 Plus Lal
1238Bย ๐’Ž‹ย Cuneiform Sign Lu2 Times Shu
1238Cย ๐’ŽŒย Cuneiform Sign Mesh
1238Dย ๐’Žย Cuneiform Sign Mush3 Times Za
1238Eย ๐’ŽŽย Cuneiform Sign Na4
1238Fย ๐’Žย Cuneiform Sign Nin
12390ย ๐’Žย Cuneiform Sign Nin9
12391ย ๐’Ž‘ย Cuneiform Sign Ninda2 Times Bal
12392ย ๐’Ž’ย Cuneiform Sign Ninda2 Times Gi
12393ย ๐’Ž“ย Cuneiform Sign Nu11 Rotated Ninety Degrees
12394ย ๐’Ž”ย Cuneiform Sign Pesh2 Asterisk
12395ย ๐’Ž•ย Cuneiform Sign Pir2
12396ย ๐’Ž–ย Cuneiform Sign Sag Times Igi Gunu
12397ย ๐’Ž—ย Cuneiform Sign Ti2
12398ย ๐’Ž˜ย Cuneiform Sign Um Times Me
12399ย ๐’Ž™ย Cuneiform Sign U U