[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

German

CLDR Version 34β Index

This is a preliminary chart for the German collation tailorings. The complete data for this chart is found on de.xml.

Known issues:

TypeOrdering
eorƄ ƅ Ƨ ƨ ƻ Ƽ ƽ ǀ ǁ ǂ ǃ Ɂ ɂ ʔ ʕ ʖ ʗ ʘ ʡ ʢ ʬ ʭ ʻ ʼ ʽ ʾ ʿ ˀ ˁ ˤ ˮ a A ä Ä ą̈ Ą̈ ạ̈ Ạ̈ ḁ̈ Ḁ̈ ǟ Ǟ ą̈̄ Ą̈̄ ạ̈̄ Ạ̈̄ ḁ̈̄ Ḁ̈̄ á Á ą́ Ą́ ạ́ Ạ́ ḁ́ Ḁ́ à À ą̀ Ą̀ ạ̀ Ạ̀ ḁ̀ Ḁ̀ ă Ă ą̆ Ą̆ ḁ̆ Ḁ̆ ą̆́ Ą̆́ ặ́ Ặ́ ḁ̆́ Ḁ̆́ ą̆̀ Ą̆̀ ặ̀ Ặ̀ ḁ̆̀ Ḁ̆̀ ą̆̃ Ą̆̃ ặ̃ Ặ̃ ḁ̆̃ Ḁ̆̃ ą̆̉ Ą̆̉ ặ̉ Ặ̉ ḁ̆̉ Ḁ̆̉ â Â ą̂ Ą̂ ḁ̂ Ḁ̂ ą̂́ Ą̂́ ậ́ Ậ́ ḁ̂́ Ḁ̂́ ą̂̀ Ą̂̀ ậ̀ Ậ̀ ḁ̂̀ Ḁ̂̀ ą̂̃ Ą̂̃ ậ̃ Ậ̃ ḁ̂̃ Ḁ̂̃ ą̂̉ Ą̂̉ ậ̉ Ậ̉ ḁ̂̉ Ḁ̂̉ ǎ Ǎ ą̌ Ą̌ ạ̌ Ạ̌ ḁ̌ Ḁ̌ å Å ą̊ Ą̊ ạ̊ Ạ̊ ḁ̊ Ḁ̊ ǻ Ǻ ą̊́ Ą̊́ ạ̊́ Ạ̊́ ḁ̊́ Ḁ̊́ ã Ã ą̃ Ą̃ ạ̃ Ạ̃ ḁ̃ Ḁ̃ ȧ Ȧ ą̇ Ą̇ ạ̇ Ạ̇ ḁ̇ Ḁ̇ ǡ Ǡ ą̇̄ Ą̇̄ ạ̇̄ Ạ̇̄ ḁ̇̄ Ḁ̇̄ ą Ą ą̣̆ Ą̣̆ ą̣̂ Ą̣̂ ā Ā ạ̄ Ạ̄ ḁ̄ Ḁ̄ ạ̉ Ạ̉ ḁ̉ Ḁ̉ ȁ Ȁ ạ̏ Ạ̏ ḁ̏ Ḁ̏ ȃ Ȃ ạ̑ Ạ̑ ḁ̑ Ḁ̑ Ⱥ ɐ ɑ ɒ b B ʙ ƀ Ƀ ɓ Ɓ ƃ Ƃ c C ȼ Ȼ ƈ Ƈ ɕ d D ɖ Ɖ ɗ Ɗ ƌ Ƌ ȡ ƍ ʥ ʤ e E ɇ Ɇ ǝ Ǝ ə Ə ɛ Ɛ ɘ ɚ ɜ ɝ ɞ ʚ f F ƒ Ƒ g G ɡ ɢ ǥ Ǥ ɠ Ɠ ʛ ɣ Ɣ ˠ ɤ ƣ Ƣ h H ʜ ɦ ʱ ɧ ɥ ʮ ʯ ƕ Ƕ i I ı 𝚤 ɪ ɨ Ɨ ɩ Ɩ j J ȷ 𝚥 ɉ Ɉ ʝ ɟ ʄ k K ƙ Ƙ ĸ ʞ l L ʟ ƚ Ƚ ɫ ɬ ɭ ȴ ƛ ɮ m M ɱ ɯ Ɯ ɰ n N ʼn ɴ ɲ Ɲ ƞ Ƞ ɳ ȵ ŋ Ŋ o O ö Ö ǫ̈ Ǫ̈ ơ̈ Ơ̈ ợ̈ Ợ̈ ọ̈ Ọ̈ ȫ Ȫ ǫ̈̄ Ǫ̈̄ ơ̈̄ Ơ̈̄ ợ̈̄ Ợ̈̄ ọ̈̄ Ọ̈̄ ó Ó ǫ́ Ǫ́ ọ́ Ọ́ ò Ò ǫ̀ Ǫ̀ ọ̀ Ọ̀ ŏ Ŏ ǫ̆ Ǫ̆ ơ̆ Ơ̆ ợ̆ Ợ̆ ọ̆ Ọ̆ ô Ô ǫ̂ Ǫ̂ ơ̂ Ơ̂ ǫ̂́ Ǫ̂́ ơ̂́ Ơ̂́ ợ̂́ Ợ̂́ ộ́ Ộ́ ǫ̂̀ Ǫ̂̀ ơ̂̀ Ơ̂̀ ợ̂̀ Ợ̂̀ ộ̀ Ộ̀ ǫ̂̃ Ǫ̂̃ ơ̂̃ Ơ̂̃ ợ̂̃ Ợ̂̃ ộ̃ Ộ̃ ǫ̂̉ Ǫ̂̉ ơ̂̉ Ơ̂̉ ợ̂̉ Ợ̂̉ ộ̉ Ộ̉ ǒ Ǒ ǫ̌ Ǫ̌ ơ̌ Ơ̌ ợ̌ Ợ̌ ọ̌ Ọ̌ ő Ő ǫ̋ Ǫ̋ ơ̋ Ơ̋ ợ̋ Ợ̋ ọ̋ Ọ̋ õ Õ ǫ̃ Ǫ̃ ọ̃ Ọ̃ ǫ̃́ Ǫ̃́ ỡ́ Ỡ́ ợ̃́ Ợ̃́ ọ̃́ Ọ̃́ ǫ̃̈ Ǫ̃̈ ỡ̈ Ỡ̈ ợ̃̈ Ợ̃̈ ọ̃̈ Ọ̃̈ ȭ Ȭ ǫ̃̄ Ǫ̃̄ ỡ̄ Ỡ̄ ợ̃̄ Ợ̃̄ ọ̃̄ Ọ̃̄ ȯ Ȯ ǫ̇ Ǫ̇ ơ̇ Ơ̇ ợ̇ Ợ̇ ọ̇ Ọ̇ ȱ Ȱ ǫ̇̄ Ǫ̇̄ ơ̇̄ Ơ̇̄ ợ̇̄ Ợ̇̄ ọ̇̄ Ọ̇̄ ø Ø ǿ Ǿ ǫ Ǫ ǫ̛́ Ǫ̛́ ǫ̛̀ Ǫ̛̀ ǫ̛̃ Ǫ̛̃ ǫ̣̂ Ǫ̣̂ ǭ Ǭ ō Ō ơ̄ Ơ̄ ợ̄ Ợ̄ ọ̄ Ọ̄ ơ̄́ Ơ̄́ ợ̄́ Ợ̄́ ọ̄́ Ọ̄́ ơ̄̀ Ơ̄̀ ợ̄̀ Ợ̄̀ ọ̄̀ Ọ̄̀ ọ̉ Ọ̉ ȍ Ȍ ơ̏ Ơ̏ ợ̏ Ợ̏ ọ̏ Ọ̏ ȏ Ȏ ơ̑ Ơ̑ ợ̑ Ợ̑ ọ̑ Ọ̑ ơ Ơ ợ́ Ợ́ ợ̀ Ợ̀ ợ̃ Ợ̃ ợ̉ Ợ̉ ợ̂ Ợ̂ ɔ Ɔ ɵ Ɵ ɷ ȣ Ȣ ɶ p P ƥ Ƥ ɸ q Q ʠ ɋ Ɋ r R ʀ Ʀ ɍ Ɍ ɹ ʴ ɺ ɻ ʵ ɼ ɽ ɾ ɿ ʁ ʶ s S ʂ ȿ ʃ Ʃ ƪ ʅ ʆ ss ß t T ŧ Ŧ Ⱦ ƫ ƭ Ƭ ʈ Ʈ ȶ ʇ ʨ þ Þ u U ü Ü ų̈ Ų̈ ư̈ Ư̈ ự̈ Ự̈ ụ̈ Ụ̈ ṳ̈ Ṳ̈ ṷ̈ Ṷ̈ ṵ̈ Ṵ̈ ǘ Ǘ ų̈́ Ų̈́ ư̈́ Ư̈́ ự̈́ Ự̈́ ụ̈́ Ụ̈́ ṳ̈́ Ṳ̈́ ṷ̈́ Ṷ̈́ ṵ̈́ Ṵ̈́ ǜ Ǜ ų̈̀ Ų̈̀ ư̈̀ Ư̈̀ ự̈̀ Ự̈̀ ụ̈̀ Ụ̈̀ ṳ̈̀ Ṳ̈̀ ṷ̈̀ Ṷ̈̀ ṵ̈̀ Ṵ̈̀ ǚ Ǚ ų̈̌ Ų̈̌ ư̈̌ Ư̈̌ ự̈̌ Ự̈̌ ụ̈̌ Ụ̈̌ ṳ̈̌ Ṳ̈̌ ṷ̈̌ Ṷ̈̌ ṵ̈̌ Ṵ̈̌ ǖ Ǖ ų̈̄ Ų̈̄ ư̈̄ Ư̈̄ ự̈̄ Ự̈̄ ụ̈̄ Ụ̈̄ ṳ̈̄ Ṳ̈̄ ṷ̈̄ Ṷ̈̄ ṵ̈̄ Ṵ̈̄ ú Ú ų́ Ų́ ụ́ Ụ́ ṳ́ Ṳ́ ṷ́ Ṷ́ ṵ́ Ṵ́ ù Ù ų̀ Ų̀ ụ̀ Ụ̀ ṳ̀ Ṳ̀ ṷ̀ Ṷ̀ ṵ̀ Ṵ̀ ŭ Ŭ ų̆ Ų̆ ư̆ Ư̆ ự̆ Ự̆ ụ̆ Ụ̆ ṳ̆ Ṳ̆ ṷ̆ Ṷ̆ ṵ̆ Ṵ̆ û Û ų̂ Ų̂ ư̂ Ư̂ ự̂ Ự̂ ụ̂ Ụ̂ ṳ̂ Ṳ̂ ṷ̂ Ṷ̂ ṵ̂ Ṵ̂ ǔ Ǔ ų̌ Ų̌ ư̌ Ư̌ ự̌ Ự̌ ụ̌ Ụ̌ ṳ̌ Ṳ̌ ṷ̌ Ṷ̌ ṵ̌ Ṵ̌ ů Ů ų̊ Ų̊ ư̊ Ư̊ ự̊ Ự̊ ụ̊ Ụ̊ ṳ̊ Ṳ̊ ṷ̊ Ṷ̊ ṵ̊ Ṵ̊ ű Ű ų̋ Ų̋ ư̋ Ư̋ ự̋ Ự̋ ụ̋ Ụ̋ ṳ̋ Ṳ̋ ṷ̋ Ṷ̋ ṵ̋ Ṵ̋ ũ Ũ ų̃ Ų̃ ụ̃ Ụ̃ ṳ̃ Ṳ̃ ṷ̃ Ṷ̃ ṵ̃ Ṵ̃ ų̃́ Ų̃́ ữ́ Ữ́ ự̃́ Ự̃́ ụ̃́ Ụ̃́ ṳ̃́ Ṳ̃́ ṷ̃́ Ṷ̃́ ṵ̃́ Ṵ̃́ ų Ų ų̛́ Ų̛́ ų̛̀ Ų̛̀ ų̛̃ Ų̛̃ ū Ū ư̄ Ư̄ ự̄ Ự̄ ụ̄ Ụ̄ ṳ̄ Ṳ̄ ṷ̄ Ṷ̄ ṵ̄ Ṵ̄ ư̄̈ Ư̄̈ ự̄̈ Ự̄̈ ụ̄̈ Ụ̄̈ ṳ̄̈ Ṳ̄̈ ṷ̄̈ Ṷ̄̈ ṵ̄̈ Ṵ̄̈ ụ̉ Ụ̉ ṳ̉ Ṳ̉ ṷ̉ Ṷ̉ ṵ̉ Ṵ̉ ȕ Ȕ ư̏ Ư̏ ự̏ Ự̏ ụ̏ Ụ̏ ṳ̏ Ṳ̏ ṷ̏ Ṷ̏ ṵ̏ Ṵ̏ ȗ Ȗ ư̑ Ư̑ ự̑ Ự̑ ụ̑ Ụ̑ ṳ̑ Ṳ̑ ṷ̑ Ṷ̑ ṵ̑ Ṵ̑ ư Ư ự́ Ự́ ự̀ Ự̀ ự̃ Ự̃ ự̉ Ự̉ ʉ Ʉ ʊ Ʊ ᵿ v V ʋ Ʋ ʌ Ʌ w W ʍ x X y Y ƿ Ƿ ʒ Ʒ ʏ ɏ Ɏ ƴ Ƴ ỿ ʎ ȝ Ȝ z Z ƶ Ƶ ȥ Ȥ ʐ ʑ ɀ Ɀ ǯ Ǯ ƹ Ƹ ƺ ʓ ѓ Ѓ ҋ Ҋ ќ Ќ և
phonebooka A ä Ä ą̈ Ą̈ ǟ Ǟ ạ̈ Ạ̈ ḁ̈ Ḁ̈ b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N o O ö Ö ǫ̈ Ǫ̈ ȫ Ȫ ơ̈ Ơ̈ ợ̈ Ợ̈ ọ̈ Ọ̈ p P q Q r R s S ss ß t T u U ü Ü ǘ Ǘ ǜ Ǜ ǚ Ǚ ų̈ Ų̈ ǖ Ǖ ư̈ Ư̈ ự̈ Ự̈ ụ̈ Ụ̈ ṳ̈ Ṳ̈ ṷ̈ Ṷ̈ ṵ̈ Ṵ̈ v V w W x X y Y z Z
search׳ ״ ـ a A ä Ä ą̈ Ą̈ ǟ Ǟ ạ̈ Ạ̈ ḁ̈ Ḁ̈ b B c C d D e E f F g G h H i I j J k K l L m M n N o O ö Ö ǫ̈ Ǫ̈ ȫ Ȫ ơ̈ Ơ̈ ợ̈ Ợ̈ ọ̈ Ọ̈ p P q Q r R s S ss ß t T u U ü Ü ǘ Ǘ ǜ Ǜ ǚ Ǚ ų̈ Ų̈ ǖ Ǖ ư̈ Ư̈ ự̈ Ự̈ ụ̈ Ụ̈ ṳ̈ Ṳ̈ ṷ̈ Ṷ̈ ṵ̈ Ṵ̈ v V w W x X y Y z Z آ أ إ ة ۥ ؤ ۦ ئ ى เก เข เฃ เค เฅ เฆ เง เจ เฉ เช เซ เฌ เญ เฎ เฏ เฐ เฑ เฒ เณ เด เต เถ เท เธ เน เบ เป เผ เฝ เพ เฟ เภ เม เย เร เฤ เล เฦ เว เศ เษ เส เห เฬ เอ เฮ แก แข แฃ แค แฅ แฆ แง แจ แฉ แช แซ แฌ แญ แฎ แฏ แฐ แฑ แฒ แณ แด แต แถ แท แธ แน แบ แป แผ แฝ แพ แฟ แภ แม แย แร แฤ แล แฦ แว แศ แษ แส แห แฬ แอ แฮ โก โข โฃ โค โฅ โฆ โง โจ โฉ โช โซ โฌ โญ โฎ โฏ โฐ โฑ โฒ โณ โด โต โถ โท โธ โน โบ โป โผ โฝ โพ โฟ โภ โม โย โร โฤ โล โฦ โว โศ โษ โส โห โฬ โอ โฮ ใก ใข ใฃ ใค ใฅ ใฆ ใง ใจ ใฉ ใช ใซ ใฌ ใญ ใฎ ใฏ ใฐ ใฑ ใฒ ใณ ใด ใต ใถ ใท ใธ ใน ใบ ใป ใผ ใฝ ใพ ใฟ ใภ ใม ใย ใร ใฤ ใล ใฦ ใว ใศ ใษ ใส ให ใฬ ใอ ใฮ ไก ไข ไฃ ไค ไฅ ไฆ ไง ไจ ไฉ ไช ไซ ไฌ ไญ ไฎ ไฏ ไฐ ไฑ ไฒ ไณ ได ไต ไถ ไท ไธ ไน ไบ ไป ไผ ไฝ ไพ ไฟ ไภ ไม ไย ไร ไฤ ไล ไฦ ไว ไศ ไษ ไส ไห ไฬ ไอ ไฮ ເໞ ເກ ເຂ ເຄ ເງ ເຈ ເສ ເຊ ເໟ ເຍ ເດ ເຕ ເຖ ເທ ເນ ເບ ເປ ເຜ ເຝ ເພ ເຟ ເມ ເຢ ເຣ ເລ ເວ ເຫ ເໜ ເໝ ເອ ເຮ ແໞ ແກ ແຂ ແຄ ແງ ແຈ ແສ ແຊ ແໟ ແຍ ແດ ແຕ ແຖ ແທ ແນ ແບ ແປ ແຜ ແຝ ແພ ແຟ ແມ ແຢ ແຣ ແລ ແວ ແຫ ແໜ ແໝ ແອ ແຮ ໂໞ ໂກ ໂຂ ໂຄ ໂງ ໂຈ ໂສ ໂຊ ໂໟ ໂຍ ໂດ ໂຕ ໂຖ ໂທ ໂນ ໂບ ໂປ ໂຜ ໂຝ ໂພ ໂຟ ໂມ ໂຢ ໂຣ ໂລ ໂວ ໂຫ ໂໜ ໂໝ ໂອ ໂຮ ໃໞ ໃກ ໃຂ ໃຄ ໃງ ໃຈ ໃສ ໃຊ ໃໟ ໃຍ ໃດ ໃຕ ໃຖ ໃທ ໃນ ໃບ ໃປ ໃຜ ໃຝ ໃພ ໃຟ ໃມ ໃຢ ໃຣ ໃລ ໃວ ໃຫ ໃໜ ໃໝ ໃອ ໃຮ ໄໞ ໄກ ໄຂ ໄຄ ໄງ ໄຈ ໄສ ໄຊ ໄໟ ໄຍ ໄດ ໄຕ ໄຖ ໄທ ໄນ ໄບ ໄປ ໄຜ ໄຝ ໄພ ໄຟ ໄມ ໄຢ ໄຣ ໄລ ໄວ ໄຫ ໄໜ ໄໝ ໄອ ໄຮ ꪵꪀ ꪵꪁ ꪵꪂ ꪵꪃ ꪵꪄ ꪵꪅ ꪵꪆ ꪵꪇ ꪵꪈ ꪵꪉ ꪵꪊ ꪵꪋ ꪵꪌ ꪵꪍ ꪵꪎ ꪵꪏ ꪵꪐ ꪵꪑ ꪵꪒ ꪵꪓ ꪵꪔ ꪵꪕ ꪵꪖ ꪵꪗ ꪵꪘ ꪵꪙ ꪵꪚ ꪵꪛ ꪵꪜ ꪵꪝ ꪵꪞ ꪵꪟ ꪵꪠ ꪵꪡ ꪵꪢ ꪵꪣ ꪵꪤ ꪵꪥ ꪵꪦ ꪵꪧ ꪵꪨ ꪵꪩ ꪵꪪ ꪵꪫ ꪵꪬ ꪵꪭ ꪵꪮ ꪵꪯ ꪶꪀ ꪶꪁ ꪶꪂ ꪶꪃ ꪶꪄ ꪶꪅ ꪶꪆ ꪶꪇ ꪶꪈ ꪶꪉ ꪶꪊ ꪶꪋ ꪶꪌ ꪶꪍ ꪶꪎ ꪶꪏ ꪶꪐ ꪶꪑ ꪶꪒ ꪶꪓ ꪶꪔ ꪶꪕ ꪶꪖ ꪶꪗ ꪶꪘ ꪶꪙ ꪶꪚ ꪶꪛ ꪶꪜ ꪶꪝ ꪶꪞ ꪶꪟ ꪶꪠ ꪶꪡ ꪶꪢ ꪶꪣ ꪶꪤ ꪶꪥ ꪶꪦ ꪶꪧ ꪶꪨ ꪶꪩ ꪶꪪ ꪶꪫ ꪶꪬ ꪶꪭ ꪶꪮ ꪶꪯ ꪹꪀ ꪹꪁ ꪹꪂ ꪹꪃ ꪹꪄ ꪹꪅ ꪹꪆ ꪹꪇ ꪹꪈ ꪹꪉ ꪹꪊ ꪹꪋ ꪹꪌ ꪹꪍ ꪹꪎ ꪹꪏ ꪹꪐ ꪹꪑ ꪹꪒ ꪹꪓ ꪹꪔ ꪹꪕ ꪹꪖ ꪹꪗ ꪹꪘ ꪹꪙ ꪹꪚ ꪹꪛ ꪹꪜ ꪹꪝ ꪹꪞ ꪹꪟ ꪹꪠ ꪹꪡ ꪹꪢ ꪹꪣ ꪹꪤ ꪹꪥ ꪹꪦ ꪹꪧ ꪹꪨ ꪹꪩ ꪹꪪ ꪹꪫ ꪹꪬ ꪹꪭ ꪹꪮ ꪹꪯ ꪻꪀ ꪻꪁ ꪻꪂ ꪻꪃ ꪻꪄ ꪻꪅ ꪻꪆ ꪻꪇ ꪻꪈ ꪻꪉ ꪻꪊ ꪻꪋ ꪻꪌ ꪻꪍ ꪻꪎ ꪻꪏ ꪻꪐ ꪻꪑ ꪻꪒ ꪻꪓ ꪻꪔ ꪻꪕ ꪻꪖ ꪻꪗ ꪻꪘ ꪻꪙ ꪻꪚ ꪻꪛ ꪻꪜ ꪻꪝ ꪻꪞ ꪻꪟ ꪻꪠ ꪻꪡ ꪻꪢ ꪻꪣ ꪻꪤ ꪻꪥ ꪻꪦ ꪻꪧ ꪻꪨ ꪻꪩ ꪻꪪ ꪻꪫ ꪻꪬ ꪻꪭ ꪻꪮ ꪻꪯ ꪼꪀ ꪼꪁ ꪼꪂ ꪼꪃ ꪼꪄ ꪼꪅ ꪼꪆ ꪼꪇ ꪼꪈ ꪼꪉ ꪼꪊ ꪼꪋ ꪼꪌ ꪼꪍ ꪼꪎ ꪼꪏ ꪼꪐ ꪼꪑ ꪼꪒ ꪼꪓ ꪼꪔ ꪼꪕ ꪼꪖ ꪼꪗ ꪼꪘ ꪼꪙ ꪼꪚ ꪼꪛ ꪼꪜ ꪼꪝ ꪼꪞ ꪼꪟ ꪼꪠ ꪼꪡ ꪼꪢ ꪼꪣ ꪼꪤ ꪼꪥ ꪼꪦ ꪼꪧ ꪼꪨ ꪼꪩ ꪼꪪ ꪼꪫ ꪼꪬ ꪼꪭ ꪼꪮ ꪼꪯ ᦵᦀ ᦵᦁ ᦵᦂ ᦵᦃ ᦵᦄ ᦵᦅ ᦵᦆ ᦵᦇ ᦵᦈ ᦵᦉ ᦵᦊ ᦵᦋ ᦵᦌ ᦵᦍ ᦵᦎ ᦵᦏ ᦵᦐ ᦵᦑ ᦵᦒ ᦵᦓ ᦵᦔ ᦵᦕ ᦵᦖ ᦵᦗ ᦵᦘ ᦵᦙ ᦵᦚ ᦵᦛ ᦵᦜ ᦵᦝ ᦵᦞ ᦵᦟ ᦵᦠ ᦵᦡ ᦵᦢ ᦵᦣ ᦵᦤ ᦵᦥ ᦵᦦ ᦵᦧ ᦵᦨ ᦵᦩ ᦵᦪ ᦵᦫ ᦶᦀ ᦶᦁ ᦶᦂ ᦶᦃ ᦶᦄ ᦶᦅ ᦶᦆ ᦶᦇ ᦶᦈ ᦶᦉ ᦶᦊ ᦶᦋ ᦶᦌ ᦶᦍ ᦶᦎ ᦶᦏ ᦶᦐ ᦶᦑ ᦶᦒ ᦶᦓ ᦶᦔ ᦶᦕ ᦶᦖ ᦶᦗ ᦶᦘ ᦶᦙ ᦶᦚ ᦶᦛ ᦶᦜ ᦶᦝ ᦶᦞ ᦶᦟ ᦶᦠ ᦶᦡ ᦶᦢ ᦶᦣ ᦶᦤ ᦶᦥ ᦶᦦ ᦶᦧ ᦶᦨ ᦶᦩ ᦶᦪ ᦶᦫ ᦷᦀ ᦷᦁ ᦷᦂ ᦷᦃ ᦷᦄ ᦷᦅ ᦷᦆ ᦷᦇ ᦷᦈ ᦷᦉ ᦷᦊ ᦷᦋ ᦷᦌ ᦷᦍ ᦷᦎ ᦷᦏ ᦷᦐ ᦷᦑ ᦷᦒ ᦷᦓ ᦷᦔ ᦷᦕ ᦷᦖ ᦷᦗ ᦷᦘ ᦷᦙ ᦷᦚ ᦷᦛ ᦷᦜ ᦷᦝ ᦷᦞ ᦷᦟ ᦷᦠ ᦷᦡ ᦷᦢ ᦷᦣ ᦷᦤ ᦷᦥ ᦷᦦ ᦷᦧ ᦷᦨ ᦷᦩ ᦷᦪ ᦷᦫ ᦺᦀ ᦺᦁ ᦺᦂ ᦺᦃ ᦺᦄ ᦺᦅ ᦺᦆ ᦺᦇ ᦺᦈ ᦺᦉ ᦺᦊ ᦺᦋ ᦺᦌ ᦺᦍ ᦺᦎ ᦺᦏ ᦺᦐ ᦺᦑ ᦺᦒ ᦺᦓ ᦺᦔ ᦺᦕ ᦺᦖ ᦺᦗ ᦺᦘ ᦺᦙ ᦺᦚ ᦺᦛ ᦺᦜ ᦺᦝ ᦺᦞ ᦺᦟ ᦺᦠ ᦺᦡ ᦺᦢ ᦺᦣ ᦺᦤ ᦺᦥ ᦺᦦ ᦺᦧ ᦺᦨ ᦺᦩ ᦺᦪ ᦺᦫ 깿 꺿 껿 꼿 꽿 꾿 꿿 뀀 갿 걿 겿 곿 괿 굿 궿 귿 긿 뤿 륿 릿 맿 먿 멿 몿 뫿 묿 뭿 뮿 믿 빿 뺿 뻿 뼿 뽿 뾿 뿿 쀀 밿 뱿 벿 볿 봿 뵿 붿 뷿 븿 짿 쨿 쩿 쪿 쫿 쬿 쭿 쮿 쯿 줿 쥿 즿 찿 챿 첿 쳿 촿 쵿 춿 췿 츿 칿 캿 컿 켿 콿 쾿 쿿 퀀
standardCLDR default character order

Access to Copyright and terms of use