[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Burmese

CLDR Version 34β Index

This is a preliminary chart for the Burmese collation tailorings. The complete data for this chart is found on my.xml.

Known issues:

TypeOrdering
standardက ထ္မင်း လ္ဘက် လက်ျာ ၎င်း သ္မီ ဣ ၏ ဣင္ ဤ ဥ ဥင္ ဦ ဧ ဨ ဧင္ ဩ ဩောင္ ဩင္ ဪ ဣက္ ဣက် ဥက္ ဥက် ဧက္ ဧက် ဩောက္ ဩက္ ဩောက် ဩက် ဣခ္ ဣခ် ဥခ္ ဥခ် ဧခ္ ဧခ် ဩောခ္ ဩခ္ ဩောခ် ဩခ် ဣဂ္ ဣဂ် ဥဂ္ ဥဂ် ဧဂ္ ဧဂ် ဩောဂ္ ဩဂ္ ဩောဂ် ဩဂ် ဣဃ္ ဣဃ် ဥဃ္ ဥဃ် ဧဃ္ ဧဃ် ဩောဃ္ ဩဃ္ ဩောဃ် ဩဃ် ဣင် ဥင် ဧင် ဩောင် ဩင် ဣစ္ ဣစ် ဥစ္ ဥစ် ဧစ္ ဧစ် ဩောစ္ ဩစ္ ဩောစ် ဩစ် ဣဆ္ ဣဆ် ဥဆ္ ဥဆ် ဧဆ္ ဧဆ် ဩောဆ္ ဩဆ္ ဩောဆ် ဩဆ် ဣဇ္ ဣဇ် ဥဇ္ ဥဇ် ဧဇ္ ဧဇ် ဩောဇ္ ဩဇ္ ဩောဇ် ဩဇ် ဣဉ္ ဣဉ် ဥဉ္ ဥဉ် ဧဉ္ ဧဉ် ဩောဉ္ ဩဉ္ ဩောဉ် ဩဉ် ဣည္ ဣည် ဥည္ ဥည် ဧည္ ဧည် ဩောည္ ဩည္ ဩောည် ဩည် ဣဋ္ ဣဋ် ဥဋ္ ဥဋ် ဧဋ္ ဧဋ် ဩောဋ္ ဩဋ္ ဩောဋ် ဩဋ် ဣဌ္ ဣဌ် ဥဌ္ ဥဌ် ဧဌ္ ဧဌ် ဩောဌ္ ဩဌ္ ဩောဌ် ဩဌ် ဣဍ္ ဣဍ် ဥဍ္ ဥဍ် ဧဍ္ ဧဍ် ဩောဍ္ ဩဍ္ ဩောဍ် ဩဍ် ဣဎ္ ဣဎ် ဥဎ္ ဥဎ် ဧဎ္ ဧဎ် ဩောဎ္ ဩဎ္ ဩောဎ် ဩဎ် ဣဏ္ ဣဏ် ဥဏ္ ဥဏ် ဧဏ္ ဧဏ် ဩောဏ္ ဩဏ္ ဩောဏ် ဩဏ် ဣတ္ ဣတ် ဥတ္ ဥတ် ဧတ္ ဧတ် ဩောတ္ ဩတ္ ဩောတ် ဩတ် ဣထ္ ဣထ် ဥထ္ ဥထ် ဧထ္ ဧထ် ဩောထ္ ဩထ္ ဩောထ် ဩထ် ဣဒ္ ဣဒ် ဥဒ္ ဥဒ် ဧဒ္ ဧဒ် ဩောဒ္ ဩဒ္ ဩောဒ် ဩဒ် ဣဓ္ ဣဓ် ဥဓ္ ဥဓ် ဧဓ္ ဧဓ် ဩောဓ္ ဩဓ္ ဩောဓ် ဩဓ် ဣန္ ဣန် ဥန္ ဥန် ဧန္ ဧန် ဩောန္ ဩန္ ဩောန် ဩန် ဣပ္ ဣပ် ဥပ္ ဥပ် ဧပ္ ဧပ် ဩောပ္ ဩပ္ ဩောပ် ဩပ် ဣဖ္ ဣဖ် ဥဖ္ ဥဖ် ဧဖ္ ဧဖ် ဩောဖ္ ဩဖ္ ဩောဖ် ဩဖ် ဣဗ္ ဣဗ် ဥဗ္ ဥဗ် ဧဗ္ ဧဗ် ဩောဗ္ ဩဗ္ ဩောဗ် ဩဗ် ဣဘ္ ဣဘ် ဥဘ္ ဥဘ် ဧဘ္ ဧဘ် ဩောဘ္ ဩဘ္ ဩောဘ် ဩဘ် ဣမ္ ဣမ် ဥမ္ ဥမ် ဥုံ ဧမ္ ဧမ် ဩောမ္ ဩမ္ ဩောမ် ဩမ် ဣယ္ ဣယ် ဥယ္ ဥယ် ဧယ္ ဧယ် ဩောယ္ ဩယ္ ဩောယ် ဩယ် ဣရ္ ဣရ် ဥရ္ ဥရ် ဧရ္ ဧရ် ဩောရ္ ဩရ္ ဩောရ် ဩရ် ဣလ္ ဣလ် ဥလ္ ဥလ် ဧလ္ ဧလ် ဩောလ္ ဩလ္ ဩောလ် ဩလ် ဣသ္ ဣသ် ဣဿ ဥသ္ ဥသ် ဥဿ ဧသ္ ဧသ် ဩောသ္ ဩသ္ ဩောသ် ဩသ် ဣဟ္ ဣဟ် ဥဟ္ ဥဟ် ဧဟ္ ဧဟ် ဩောဟ္ ဩဟ္ ဩောဟ် ဩဟ် ော ေါ ော် ေါ် ံ ို က္ က် ာက္ ာက် ါက္ ါက် ိက္ ိက် ုက္ ုက် ေက္ ေက် ောက္ ောက် ေါက္ ေါက် ောက်ျ ိုက္ ိုက် ခ္ ခ် ာခ္ ာခ် ါခ္ ါခ် ိခ္ ိခ် ုခ္ ုခ် ေခ္ ေခ် ောခ္ ောခ် ေါခ္ ေါခ် ိုခ္ ိုခ် ဂ္ ဂ် ာဂ္ ာဂ် ါဂ္ ါဂ် ိဂ္ ိဂ် ုဂ္ ုဂ် ေဂ္ ေဂ် ောဂ္ ောဂ် ေါဂ္ ေါဂ် ိုဂ္ ိုဂ် ဃ္ ဃ် ာဃ္ ာဃ် ါဃ္ ါဃ် ိဃ္ ိဃ် ုဃ္ ုဃ် ေဃ္ ေဃ် ောဃ္ ောဃ် ေါဃ္ ေါဃ် ိုဃ္ ိုဃ် င်္ င် ာင်္ ာင် ါင်္ ါင် ိင်္ ိင် ုင်္ ုင် ေင်္ ေင် ောင်္ ောင် ေါင်္ ေါင် ိုင်္ ိုင် စ္ စ် ာစ္ ာစ် ါစ္ ါစ် ိစ္ ိစ် ုစ္ ုစ် ေစ္ ေစ် ောစ္ ောစ် ေါစ္ ေါစ် ိုစ္ ိုစ် ဆ္ ဆ် ာဆ္ ာဆ် ါဆ္ ါဆ် ိဆ္ ိဆ် ုဆ္ ုဆ် ေဆ္ ေဆ် ောဆ္ ောဆ် ေါဆ္ ေါဆ် ိုဆ္ ိုဆ် ဇ္ ဇ် ာဇ္ ာဇ် ါဇ္ ါဇ် ိဇ္ ိဇ် ုဇ္ ုဇ် ေဇ္ ေဇ် ောဇ္ ောဇ် ေါဇ္ ေါဇ် ိုဇ္ ိုဇ် ဈ် ာဈ် ါဈ် ိဈ် ုဈ် ေဈ် ောဈ် ေါဈ် ိုဈ် ဉ္ ဉ် ာဉ္ ာဉ် ါဉ္ ါဉ် ိဉ္ ိဉ် ုဉ္ ုဉ် ေဉ္ ေဉ် ောဉ္ ောဉ် ေါဉ္ ေါဉ် ိုဉ္ ိုဉ် ည္ ည် ာည္ ာည် ါည္ ါည် ိည္ ိည် ုည္ ုည် ေည္ ေည် ောည္ ောည် ေါည္ ေါည် ိုည္ ိုည် ဋ္ ဋ် ာဋ္ ာဋ် ါဋ္ ါဋ် ိဋ္ ိဋ် ုဋ္ ုဋ် ေဋ္ ေဋ် ောဋ္ ောဋ် ေါဋ္ ေါဋ် ိုဋ္ ိုဋ် ဌ္ ဌ် ာဌ္ ာဌ် ါဌ္ ါဌ် ိဌ္ ိဌ် ုဌ္ ုဌ် ေဌ္ ေဌ် ောဌ္ ောဌ် ေါဌ္ ေါဌ် ိုဌ္ ိုဌ် ဍ္ ဍ် ာဍ္ ာဍ် ါဍ္ ါဍ် ိဍ္ ိဍ် ုဍ္ ုဍ် ေဍ္ ေဍ် ောဍ္ ောဍ် ေါဍ္ ေါဍ် ိုဍ္ ိုဍ် ဎ္ ဎ် ာဎ္ ာဎ် ါဎ္ ါဎ် ိဎ္ ိဎ် ုဎ္ ုဎ် ေဎ္ ေဎ် ောဎ္ ောဎ် ေါဎ္ ေါဎ် ိုဎ္ ိုဎ် ဏ္ ဏ် ာဏ္ ာဏ် ါဏ္ ါဏ် ိဏ္ ိဏ် ုဏ္ ုဏ် ေဏ္ ေဏ် ောဏ္ ောဏ် ေါဏ္ ေါဏ် ိုဏ္ ိုဏ် တ္ တ် ာတ္ ာတ် ါတ္ ါတ် ိတ္ ိတ် ုတ္ ုတ် ေတ္ ေတ် ောတ္ ောတ် ေါတ္ ေါတ် ိုတ္ ိုတ် ထ္ ထ် ာထ္ ာထ် ါထ္ ါထ် ိထ္ ိထ် ုထ္ ုထ် ေထ္ ေထ် ောထ္ ောထ် ေါထ္ ေါထ် ိုထ္ ိုထ် ဒ္ ဒ် ာဒ္ ာဒ် ါဒ္ ါဒ် ိဒ္ ိဒ် ုဒ္ ုဒ် ေဒ္ ေဒ် ောဒ္ ောဒ် ေါဒ္ ေါဒ် ိုဒ္ ိုဒ် ဓ္ ဓ် ာဓ္ ာဓ် ါဓ္ ါဓ် ိဓ္ ိဓ် ုဓ္ ုဓ် ေဓ္ ေဓ် ောဓ္ ောဓ် ေါဓ္ ေါဓ် ိုဓ္ ိုဓ် န္ န် န်ုပ် ာန္ ာန် ါန္ ါန် ိန္ ိန် ုန္ ုန် ေန္ ေန် ောန္ ောန် ေါန္ ေါန် ိုန္ ိုန် ပ္ ပ် ာပ္ ာပ် ါပ္ ါပ် ိပ္ ိပ် ုပ္ ုပ် ေပ္ ေပ် ောပ္ ောပ် ေါပ္ ေါပ် ိုပ္ ိုပ် ဖ္ ဖ် ာဖ္ ာဖ် ါဖ္ ါဖ် ိဖ္ ိဖ် ုဖ္ ုဖ် ေဖ္ ေဖ် ောဖ္ ောဖ် ေါဖ္ ေါဖ် ိုဖ္ ိုဖ် ဗ္ ဗ် ာဗ္ ာဗ် ါဗ္ ါဗ် ိဗ္ ိဗ် ုဗ္ ုဗ် ေဗ္ ေဗ် ောဗ္ ောဗ် ေါဗ္ ေါဗ် ိုဗ္ ိုဗ် ဘ္ ဘ် ာဘ္ ာဘ် ါဘ္ ါဘ် ိဘ္ ိဘ် ုဘ္ ုဘ် ေဘ္ ေဘ် ောဘ္ ောဘ် ေါဘ္ ေါဘ် ိုဘ္ ိုဘ် မ္ မ် ာမ္ ာမ် ါမ္ ါမ် ိမ္ ိမ် ိံ ိမ့် ိံ့ ိမ်း ိံး ုမ္ ုမ် ုံ ုမ့် ုံ့ ုမ်း ုံး ေမ္ ေမ် ောမ္ ောမ် ေါမ္ ေါမ် ိုမ္ ိုမ် ယ္ ယ် ာယ္ ာယ် ါယ္ ါယ် ိယ္ ိယ် ုယ္ ုယ် ေယ္ ေယ် ောယ္ ောယ် ေါယ္ ေါယ် ိုယ္ ိုယ် ရ္ ရ် ာရ္ ာရ် ါရ္ ါရ် ိရ္ ိရ် ုရ္ ုရ် ေရ္ ေရ် ောရ္ ောရ် ေါရ္ ေါရ် ိုရ္ ိုရ် လ္ လ် ာလ္ ာလ် ါလ္ ါလ် ိလ္ ိလ် ုလ္ ုလ် ေလ္ ေလ် ောလ္ ောလ် ေါလ္ ေါလ် ိုလ္ ိုလ် ဝ် ာဝ် ါဝ် ိဝ် ုဝ် ေဝ် ောဝ် ေါဝ် ိုဝ် သ္ သ် ဿ ာသ္ ာသ် ါသ္ ါသ် ိသ္ ိသ် ိဿ ုသ္ ုသ် ုဿ ေသ္ ေသ် ေဿ ောသ္ ောသ် ေါသ္ ေါသ် ိုသ္ ိုသ် ဟ္ ဟ် ာဟ္ ာဟ် ါဟ္ ါဟ် ိဟ္ ိဟ် ုဟ္ ုဟ် ေဟ္ ေဟ် ောဟ္ ောဟ် ေါဟ္ ေါဟ် ိုဟ္ ိုဟ် ဠ် ာဠ် ါဠ် ိဠ် ုဠ် ေဠ် ောဠ် ေါဠ် ိုဠ် အ် ာအ် ါအ် ိအ် ုအ် ေအ် ောအ် ေါအ် ိုအ် ျ ြ ှ ျွ ြွ ျှ ြှ ွှ ျွှ ြွှ ့ း ့း

Access to Copyright and terms of use