[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Slovak

CLDR Version 34β Index

This is a preliminary chart for the Slovak collation tailorings. The complete data for this chart is found on sk.xml.

Known issues:

TypeOrdering
search׳ ״ ـ a A á Á ą́ Ą́ ạ́ Ạ́ ḁ́ Ḁ́ ä Ä ą̈ Ą̈ ǟ Ǟ ạ̈ Ạ̈ ḁ̈ Ḁ̈ b B c C ch č Č ç̌ Ç̌ d D ď Ď ḑ̌ Ḑ̌ ḍ̌ Ḍ̌ ḓ̌ Ḓ̌ ḏ̌ Ḏ̌ e E é É ȩ́ Ȩ́ ę́ Ę́ ẹ́ Ẹ́ ḙ́ Ḙ́ ḛ́ Ḛ́ ě Ě ȩ̌ Ȩ̌ ę̌ Ę̌ ẹ̌ Ẹ̌ ḙ̌ Ḙ̌ ḛ̌ Ḛ̌ f F g G h H i I í Í į́ Į́ ị́ Ị́ ḭ́ Ḭ́ j J k K l L ĺ Ĺ ļ́ Ļ́ ḷ́ Ḷ́ ḽ́ Ḽ́ ḻ́ Ḻ́ ľ Ľ ļ̌ Ļ̌ ḷ̌ Ḷ̌ ḽ̌ Ḽ̌ ḻ̌ Ḻ̌ m M n N ň Ň ņ̌ Ņ̌ ṇ̌ Ṇ̌ ṋ̌ Ṋ̌ ṉ̌ Ṉ̌ o O ó Ó ǫ́ Ǫ́ ợ́ Ợ́ ọ́ Ọ́ ô Ô ǫ̂ Ǫ̂ ơ̂ Ơ̂ ợ̂ Ợ̂ p P q Q r R ŕ Ŕ ŗ́ Ŗ́ ṛ́ Ṛ́ ṟ́ Ṟ́ ř Ř ŗ̌ Ŗ̌ ṛ̌ Ṛ̌ ṟ̌ Ṟ̌ s S š Š ş̌ Ş̌ ṣ̌ Ṣ̌ ș̌ Ș̌ t T ť Ť ţ̌ Ţ̌ ṭ̌ Ṭ̌ ț̌ Ț̌ ṱ̌ Ṱ̌ ṯ̌ Ṯ̌ u U ú Ú ų́ Ų́ ự́ Ự́ ụ́ Ụ́ ṳ́ Ṳ́ ṷ́ Ṷ́ ṵ́ Ṵ́ ů Ů ų̊ Ų̊ ư̊ Ư̊ ự̊ Ự̊ ụ̊ Ụ̊ ṳ̊ Ṳ̊ ṷ̊ Ṷ̊ ṵ̊ Ṵ̊ v V w W x X y Y ý Ý ỵ́ Ỵ́ z Z ž Ž ẓ̌ Ẓ̌ ẕ̌ Ẕ̌ آ أ إ ة ۥ ؤ ۦ ئ ى เก เข เฃ เค เฅ เฆ เง เจ เฉ เช เซ เฌ เญ เฎ เฏ เฐ เฑ เฒ เณ เด เต เถ เท เธ เน เบ เป เผ เฝ เพ เฟ เภ เม เย เร เฤ เล เฦ เว เศ เษ เส เห เฬ เอ เฮ แก แข แฃ แค แฅ แฆ แง แจ แฉ แช แซ แฌ แญ แฎ แฏ แฐ แฑ แฒ แณ แด แต แถ แท แธ แน แบ แป แผ แฝ แพ แฟ แภ แม แย แร แฤ แล แฦ แว แศ แษ แส แห แฬ แอ แฮ โก โข โฃ โค โฅ โฆ โง โจ โฉ โช โซ โฌ โญ โฎ โฏ โฐ โฑ โฒ โณ โด โต โถ โท โธ โน โบ โป โผ โฝ โพ โฟ โภ โม โย โร โฤ โล โฦ โว โศ โษ โส โห โฬ โอ โฮ ใก ใข ใฃ ใค ใฅ ใฆ ใง ใจ ใฉ ใช ใซ ใฌ ใญ ใฎ ใฏ ใฐ ใฑ ใฒ ใณ ใด ใต ใถ ใท ใธ ใน ใบ ใป ใผ ใฝ ใพ ใฟ ใภ ใม ใย ใร ใฤ ใล ใฦ ใว ใศ ใษ ใส ให ใฬ ใอ ใฮ ไก ไข ไฃ ไค ไฅ ไฆ ไง ไจ ไฉ ไช ไซ ไฌ ไญ ไฎ ไฏ ไฐ ไฑ ไฒ ไณ ได ไต ไถ ไท ไธ ไน ไบ ไป ไผ ไฝ ไพ ไฟ ไภ ไม ไย ไร ไฤ ไล ไฦ ไว ไศ ไษ ไส ไห ไฬ ไอ ไฮ ເໞ ເກ ເຂ ເຄ ເງ ເຈ ເສ ເຊ ເໟ ເຍ ເດ ເຕ ເຖ ເທ ເນ ເບ ເປ ເຜ ເຝ ເພ ເຟ ເມ ເຢ ເຣ ເລ ເວ ເຫ ເໜ ເໝ ເອ ເຮ ແໞ ແກ ແຂ ແຄ ແງ ແຈ ແສ ແຊ ແໟ ແຍ ແດ ແຕ ແຖ ແທ ແນ ແບ ແປ ແຜ ແຝ ແພ ແຟ ແມ ແຢ ແຣ ແລ ແວ ແຫ ແໜ ແໝ ແອ ແຮ ໂໞ ໂກ ໂຂ ໂຄ ໂງ ໂຈ ໂສ ໂຊ ໂໟ ໂຍ ໂດ ໂຕ ໂຖ ໂທ ໂນ ໂບ ໂປ ໂຜ ໂຝ ໂພ ໂຟ ໂມ ໂຢ ໂຣ ໂລ ໂວ ໂຫ ໂໜ ໂໝ ໂອ ໂຮ ໃໞ ໃກ ໃຂ ໃຄ ໃງ ໃຈ ໃສ ໃຊ ໃໟ ໃຍ ໃດ ໃຕ ໃຖ ໃທ ໃນ ໃບ ໃປ ໃຜ ໃຝ ໃພ ໃຟ ໃມ ໃຢ ໃຣ ໃລ ໃວ ໃຫ ໃໜ ໃໝ ໃອ ໃຮ ໄໞ ໄກ ໄຂ ໄຄ ໄງ ໄຈ ໄສ ໄຊ ໄໟ ໄຍ ໄດ ໄຕ ໄຖ ໄທ ໄນ ໄບ ໄປ ໄຜ ໄຝ ໄພ ໄຟ ໄມ ໄຢ ໄຣ ໄລ ໄວ ໄຫ ໄໜ ໄໝ ໄອ ໄຮ ꪵꪀ ꪵꪁ ꪵꪂ ꪵꪃ ꪵꪄ ꪵꪅ ꪵꪆ ꪵꪇ ꪵꪈ ꪵꪉ ꪵꪊ ꪵꪋ ꪵꪌ ꪵꪍ ꪵꪎ ꪵꪏ ꪵꪐ ꪵꪑ ꪵꪒ ꪵꪓ ꪵꪔ ꪵꪕ ꪵꪖ ꪵꪗ ꪵꪘ ꪵꪙ ꪵꪚ ꪵꪛ ꪵꪜ ꪵꪝ ꪵꪞ ꪵꪟ ꪵꪠ ꪵꪡ ꪵꪢ ꪵꪣ ꪵꪤ ꪵꪥ ꪵꪦ ꪵꪧ ꪵꪨ ꪵꪩ ꪵꪪ ꪵꪫ ꪵꪬ ꪵꪭ ꪵꪮ ꪵꪯ ꪶꪀ ꪶꪁ ꪶꪂ ꪶꪃ ꪶꪄ ꪶꪅ ꪶꪆ ꪶꪇ ꪶꪈ ꪶꪉ ꪶꪊ ꪶꪋ ꪶꪌ ꪶꪍ ꪶꪎ ꪶꪏ ꪶꪐ ꪶꪑ ꪶꪒ ꪶꪓ ꪶꪔ ꪶꪕ ꪶꪖ ꪶꪗ ꪶꪘ ꪶꪙ ꪶꪚ ꪶꪛ ꪶꪜ ꪶꪝ ꪶꪞ ꪶꪟ ꪶꪠ ꪶꪡ ꪶꪢ ꪶꪣ ꪶꪤ ꪶꪥ ꪶꪦ ꪶꪧ ꪶꪨ ꪶꪩ ꪶꪪ ꪶꪫ ꪶꪬ ꪶꪭ ꪶꪮ ꪶꪯ ꪹꪀ ꪹꪁ ꪹꪂ ꪹꪃ ꪹꪄ ꪹꪅ ꪹꪆ ꪹꪇ ꪹꪈ ꪹꪉ ꪹꪊ ꪹꪋ ꪹꪌ ꪹꪍ ꪹꪎ ꪹꪏ ꪹꪐ ꪹꪑ ꪹꪒ ꪹꪓ ꪹꪔ ꪹꪕ ꪹꪖ ꪹꪗ ꪹꪘ ꪹꪙ ꪹꪚ ꪹꪛ ꪹꪜ ꪹꪝ ꪹꪞ ꪹꪟ ꪹꪠ ꪹꪡ ꪹꪢ ꪹꪣ ꪹꪤ ꪹꪥ ꪹꪦ ꪹꪧ ꪹꪨ ꪹꪩ ꪹꪪ ꪹꪫ ꪹꪬ ꪹꪭ ꪹꪮ ꪹꪯ ꪻꪀ ꪻꪁ ꪻꪂ ꪻꪃ ꪻꪄ ꪻꪅ ꪻꪆ ꪻꪇ ꪻꪈ ꪻꪉ ꪻꪊ ꪻꪋ ꪻꪌ ꪻꪍ ꪻꪎ ꪻꪏ ꪻꪐ ꪻꪑ ꪻꪒ ꪻꪓ ꪻꪔ ꪻꪕ ꪻꪖ ꪻꪗ ꪻꪘ ꪻꪙ ꪻꪚ ꪻꪛ ꪻꪜ ꪻꪝ ꪻꪞ ꪻꪟ ꪻꪠ ꪻꪡ ꪻꪢ ꪻꪣ ꪻꪤ ꪻꪥ ꪻꪦ ꪻꪧ ꪻꪨ ꪻꪩ ꪻꪪ ꪻꪫ ꪻꪬ ꪻꪭ ꪻꪮ ꪻꪯ ꪼꪀ ꪼꪁ ꪼꪂ ꪼꪃ ꪼꪄ ꪼꪅ ꪼꪆ ꪼꪇ ꪼꪈ ꪼꪉ ꪼꪊ ꪼꪋ ꪼꪌ ꪼꪍ ꪼꪎ ꪼꪏ ꪼꪐ ꪼꪑ ꪼꪒ ꪼꪓ ꪼꪔ ꪼꪕ ꪼꪖ ꪼꪗ ꪼꪘ ꪼꪙ ꪼꪚ ꪼꪛ ꪼꪜ ꪼꪝ ꪼꪞ ꪼꪟ ꪼꪠ ꪼꪡ ꪼꪢ ꪼꪣ ꪼꪤ ꪼꪥ ꪼꪦ ꪼꪧ ꪼꪨ ꪼꪩ ꪼꪪ ꪼꪫ ꪼꪬ ꪼꪭ ꪼꪮ ꪼꪯ ᦵᦀ ᦵᦁ ᦵᦂ ᦵᦃ ᦵᦄ ᦵᦅ ᦵᦆ ᦵᦇ ᦵᦈ ᦵᦉ ᦵᦊ ᦵᦋ ᦵᦌ ᦵᦍ ᦵᦎ ᦵᦏ ᦵᦐ ᦵᦑ ᦵᦒ ᦵᦓ ᦵᦔ ᦵᦕ ᦵᦖ ᦵᦗ ᦵᦘ ᦵᦙ ᦵᦚ ᦵᦛ ᦵᦜ ᦵᦝ ᦵᦞ ᦵᦟ ᦵᦠ ᦵᦡ ᦵᦢ ᦵᦣ ᦵᦤ ᦵᦥ ᦵᦦ ᦵᦧ ᦵᦨ ᦵᦩ ᦵᦪ ᦵᦫ ᦶᦀ ᦶᦁ ᦶᦂ ᦶᦃ ᦶᦄ ᦶᦅ ᦶᦆ ᦶᦇ ᦶᦈ ᦶᦉ ᦶᦊ ᦶᦋ ᦶᦌ ᦶᦍ ᦶᦎ ᦶᦏ ᦶᦐ ᦶᦑ ᦶᦒ ᦶᦓ ᦶᦔ ᦶᦕ ᦶᦖ ᦶᦗ ᦶᦘ ᦶᦙ ᦶᦚ ᦶᦛ ᦶᦜ ᦶᦝ ᦶᦞ ᦶᦟ ᦶᦠ ᦶᦡ ᦶᦢ ᦶᦣ ᦶᦤ ᦶᦥ ᦶᦦ ᦶᦧ ᦶᦨ ᦶᦩ ᦶᦪ ᦶᦫ ᦷᦀ ᦷᦁ ᦷᦂ ᦷᦃ ᦷᦄ ᦷᦅ ᦷᦆ ᦷᦇ ᦷᦈ ᦷᦉ ᦷᦊ ᦷᦋ ᦷᦌ ᦷᦍ ᦷᦎ ᦷᦏ ᦷᦐ ᦷᦑ ᦷᦒ ᦷᦓ ᦷᦔ ᦷᦕ ᦷᦖ ᦷᦗ ᦷᦘ ᦷᦙ ᦷᦚ ᦷᦛ ᦷᦜ ᦷᦝ ᦷᦞ ᦷᦟ ᦷᦠ ᦷᦡ ᦷᦢ ᦷᦣ ᦷᦤ ᦷᦥ ᦷᦦ ᦷᦧ ᦷᦨ ᦷᦩ ᦷᦪ ᦷᦫ ᦺᦀ ᦺᦁ ᦺᦂ ᦺᦃ ᦺᦄ ᦺᦅ ᦺᦆ ᦺᦇ ᦺᦈ ᦺᦉ ᦺᦊ ᦺᦋ ᦺᦌ ᦺᦍ ᦺᦎ ᦺᦏ ᦺᦐ ᦺᦑ ᦺᦒ ᦺᦓ ᦺᦔ ᦺᦕ ᦺᦖ ᦺᦗ ᦺᦘ ᦺᦙ ᦺᦚ ᦺᦛ ᦺᦜ ᦺᦝ ᦺᦞ ᦺᦟ ᦺᦠ ᦺᦡ ᦺᦢ ᦺᦣ ᦺᦤ ᦺᦥ ᦺᦦ ᦺᦧ ᦺᦨ ᦺᦩ ᦺᦪ ᦺᦫ 깿 꺿 껿 꼿 꽿 꾿 꿿 뀀 갿 걿 겿 곿 괿 굿 궿 귿 긿 뤿 륿 릿 맿 먿 멿 몿 뫿 묿 뭿 뮿 믿 빿 뺿 뻿 뼿 뽿 뾿 뿿 쀀 밿 뱿 벿 볿 봿 뵿 붿 뷿 븿 짿 쨿 쩿 쪿 쫿 쬿 쭿 쮿 쯿 줿 쥿 즿 찿 챿 첿 쳿 촿 쵿 춿 췿 츿 칿 캿 컿 켿 콿 쾿 쿿 퀀
standarda A á Á ä Ä ą̈ Ą̈ ǟ Ǟ ạ̈ Ạ̈ ḁ̈ Ḁ̈ b B c C č Č ç̌ Ç̌ d D ď Ď e E é É f F g G h H ch cH Ch CH cḧ cḦ Cḧ CḦ cḣ cḢ Cḣ CḢ cḩ cḨ Cḩ CḨ cḥ cḤ Cḥ CḤ cḫ cḪ Cḫ CḪ cẖ Cẖ i I í Í j J k K l L ĺ Ĺ ľ Ľ m M n N ň Ň o O ó Ó ô Ô ǫ̂ Ǫ̂ ơ̂ Ơ̂ ợ̂ Ợ̂ p P q Q r R ŕ Ŕ ř Ř ŗ̌ Ŗ̌ ṛ̌ Ṛ̌ ṟ̌ Ṟ̌ s S š Š ş̌ Ş̌ ṣ̌ Ṣ̌ ș̌ Ș̌ t T ť Ť u U ú Ú v V w W x X y Y ý Ý z Z ž Ž ẓ̌ Ẓ̌ ẕ̌ Ẕ̌

Access to Copyright and terms of use