[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Layouts: Norwegian Bokmål (nb)

CLDR Version 34β Index

For more information, see About Keyboard Charts.

nb-t-k0-android [Norwegian Bokmål]

                           
  q w e r t y u i o p      
  a s d f g h j k l        
  z x c v b n m            
    , .                  
 
                           
  Q W E R T Y U I O P      
  A S D F G H J K L        
  Z X C V B N M            
    , .                  
shift…
                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
  @ # $ % & - + ( )        
  * " ' : ; ! ?            
_ / , .                  
opt
                           
  ~ ` | Π ÷ ×      
  £ ¢ ¥ ^ ° = { }        
  \ © ® [ ]            
< > , .                  
opt+shift

nb-t-k0-android-600dpi [Norwegian Bokmål (600dpi)]

                           
  q w e r t y u i o p      
  a s d f g h j k l        
  z x c v b n m ! ?        
  / , .                  
 
                           
  Q W E R T Y U I O P      
  A S D F G H J K L        
  Z X C V B N M ! ?        
  / , .                  
shift…
                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
  @ # $ % & - + ( )        
  \ = * " ' : ; ! ?        
_ / , .                  
opt
                           
  ~ ` | Π ÷ ×      
  £ ¢ ¥ ^ ° = { }        
  \ © ® [ ] ¡ ¿        
< > , .                  
opt+shift

nb-t-k0-android-768dpi [Norwegian Bokmål (768dpi)]

                           
  q w e r t y u i o p      
  a s d f g h j k l        
  z x c v b n m            
    , .                  
 
                           
  Q W E R T Y U I O P      
  A S D F G H J K L        
  Z X C V B N M            
    , .                  
shift…
                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
  @ # $ % & - + ( )        
  * " ' : ; ! ?            
_ / , .                  
opt
                           
  ~ ` | Π ÷ ×      
  £ ¢ ¥ ^ ° = { }        
  \ © ® [ ]            
< > , .                  
opt+shift

nb-t-k0-chromeos [Norway]

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + \  
  q w e r t y u i o p å ̈ '
  a s d f g h j k l ø æ    
< z x c v b n m , . -      
                         
 
§ ! " # ¤ % & / ( ) = ? ̀  
  Q W E R T Y U I O P Å ̂ *
  A S D F G H J K L Ø Æ    
> Z X C V B N M ; : _      
                         
shift
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + \  
  Q W E R T Y U I O P Å ̈ '
  A S D F G H J K L Ø Æ    
< Z X C V B N M , . -      
                         
caps
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +  
  q w e r t y u i o p { } |
  a s d f g h j k l : "    
> z x c v b n m < > ?      
                         
caps+shift
¦ ¡ @ £ $ ½ ¥ { [ ] } ± ́  
  @ ł ® þ œ π ̈ ̃ ̋
  ª ß ð đ ŋ ħ j ĸ ł ́ ̂    
½ « » © n µ ̧      
      nbsp                    
altR
¹ ² ³ ¼ ÷ « » ° ¿ ¬  
  Ω Ł ¢ Þ ¥ ı Œ Π ̊ ̌ ×
  º § Ð ª Ŋ Ħ J & Ł ̋ ̌    
¾ < > © N º ̨ ·      
      nnbs                    
altR+shift
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + \  
  @ Ł ® Þ Œ Π ̈ ̈ '
  ª ß Ð đ Ŋ Ħ J ĸ Ł ́ ̂    
< « » © N µ , . -      
                         
altR+caps
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + \  
  Ω ł ¢ þ ¥ ı œ π ̊ ̈ '
  º § ð ª ŋ ħ j & ł ̋ ̌    
< < > © n º , . -      
                         
altR+caps+shift

nb-t-k0-osx [Norwegian]

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´  
  q w e r t y u i o p å ¨ @
  a s d f g h j k l ø æ    
' z x c v b n m , . -      
                         
 
> ! " # $ % & / ( ) = ? `  
  Q W E R T Y U I O P Å ^ *
  A S D F G H J K L Ø Æ    
§ Z X C V B N M ; : _      
                         
shift+caps?
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´  
  Q W E R T Y U I O P Å ¨ @
  A S D F G H J K L Ø Æ    
' Z X C V B N M , . -      
                         
caps+cmd?
© £ § | [ ] ± `  
  Ω é   µ ü ı œ π ˙ ~ '
  ß ƒ ¸ ˛ ª ö ä    
÷ ç      
      nbsp                    
opt
¡ ® ¥ ¢ \ { } ¿    
  ° ˝ É   ˜ Ü ˆ Œ ˚ ^  
  ¯ ˘ ¬ º Ö Ä    
Ÿ   Ç « » ·      
      nbsp                    
opt+shift+cmd?+caps?
© £ § | [ ] ± `  
  Ω É   µ Ü ı Œ π ˙ ~ '
  ß ƒ ¸ ˛ ª Ö Ä    
÷ Ù Ç      
      nbsp                    
opt+caps+cmd?
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´  
  ^Q ^W ^E ^R ^T ^Y ^U ^I ^O ^P ^] ~  
  ^A ^S ^D ^F ^G ^H ^J ^K ^L ^\ ^[    
0 ^Z ^X ^C ^V ^B ^N ^M , . -      
                         
ctrl+opt?+caps?+shif…
© £ § | [ ] ± `  
  Ω é   µ ü ı œ π ˙ ~ '
  ß ƒ ¸ ˛ ª ö ä    
^[ ÷ ç      
      nbsp                    
cmd+opt

nb-t-k0-osx-extended [Norwegian Extended]

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´  
  q w e r t y u i o p å ¨ @
  a s d f g h j k l ø æ    
' z x c v b n m , . -      
                         
 
> ! " # $ % & / ( ) = ? `  
  Q W E R T Y U I O P Å ˆ *
  A S D F G H J K L Ø Æ    
§ Z X C V B N M ; : _      
                         
shift+caps?
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´  
  Q W E R T Y U I O P Å ¨ @
  A S D F G H J K L Ø Æ    
' Z X C V B N M , . -      
      nbsp                    
caps
© £ § | [ ] ˝ ± ́  
  , é ˇ þ ˘ ˀ ʼ œ ˙ ˚ ̈ '
  ¯ ß ð ƒ . ˛ nbsp̰ ˜ - ö ä    
' ÷ ˍ ¸      
      nbsp                    
opt
¡ ® ¥ ¢ ̭ \ { } ̋ ¿ ̀  
  ° ̦ É ̌ Þ ̆ ̉ ̛ Œ ̇ ̊ ̂ "
  ̄ Ð ʔ ̣ ̨ ̰ ̃ ̵ Ö Ä    
§ ̱ ̧ « » ·      
      nbsp                    
opt+shift+cmd?+caps?
© £ § | [ ] ˝ ± ́  
  , É ˇ Þ ˘ ˀ ʼ Œ ˙ ˚ ̈ '
  ¯ SS Ð ƒ . ˛ nbsp̰ ˜ - Ö Ä    
' ÷ ˍ ¸      
      nbsp                    
opt+caps
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ^_ =  
  ^Q ^W ^E ^R ^T ^Y ^U ^I ^O ^P ^[ ^] ^\
  ^A ^S ^D ^F ^G ^H ^J ^K ^L ; '    
0 ^Z ^X ^C ^V ^B ^N ^M , . /      
                         
ctrlL+cmd?+optL?+cap…
© £ §   | [ ] ± `  
  , é   ŧ µ ü ı œ þ ˙ ˜ '
  ¯ ß ð ƒ   ħ ˝ ª ł ö ä    
÷ đ ¸      
      nbsp                    
cmd+opt+caps?

nb-t-k0-osx-extended-var [NorwegianSami-PC]

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´  
  q w e r t y u i o p å ¨ @
  a s d f g h j k l ø æ    
' z x c v b n m , . -      
                         
 
> ! " # $ % & / ( ) = ? `  
  Q W E R T Y U I O P Å ˆ *
  A S D F G H J K L Ø Æ    
§ Z X C V B N M ; : _      
                         
shift+caps?
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + ´  
  Q W E R T Y U I O P Å ¨ @
  A S D F G H J K L Ø Æ    
' Z X C V B N M , . -      
      nbsp                    
caps
© £ § | [ ] ˝ ± ́  
  â , é ˇ ŧ ˘ ˀ ï õ ˙ ˚ ̈ '
  á š đ ǥ ǧ ˛ nbsp̰ ǩ - ö ä    
' ž ˍ č ǯ ʒ ŋ      
      nbsp                    
opt
¡ ® ¥ ¢ ̭ \ { } ̋ ¿ ̀  
  Â ̦ É ̌ Ŧ ̆ ̉ Ï Õ ̇ ̊ ̂ "
  Á Š Đ Ǥ Ǧ ̨ ̰ Ǩ ̵ Ö Ä    
§ Ž ̱ Č Ǯ Ʒ Ŋ ·      
      nbsp                    
opt+shift+cmd?+caps?
© £ § | [ ] ˝ ± ́  
  Â , É ˇ Ŧ ˘ ˀ Ï Õ ˙ ˚ ̈ '
  Á Š Ð Ǥ Ǧ ˛ nbsp̰ Ǩ - Ö Ä    
' Ž ˍ Č Ǯ Ʒ Ŋ      
      nbsp                    
opt+caps
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ^_ =  
  ^Q ^W ^E ^R ^T ^Y ^U ^I ^O ^P ^[ ^] ^\
  ^A ^S ^D ^F ^G ^H ^J ^K ^L ; '    
0 ^Z ^X ^C ^V ^B ^N ^M , . /      
                         
ctrlL+cmd?+optL?+cap…
© £ §   | [ ] ± `  
  , é   ŧ µ ü ı œ þ ˙ Ǩ '
  á ß ð ƒ   ħ ˝ ª ł ø æ    
÷ đ č      
      nbsp                    
cmd+opt+caps?

nb-t-k0-windows [Norwegian]

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + \  
  q w e r t y u i o p å ¨  
  a s d f g h j k l ø æ '  
< z x c v b n m , . -      
                         
 
§ ! " # ¤ % & / ( ) = ? `  
  Q W E R T Y U I O P Å ^  
  A S D F G H J K L Ø Æ *  
> Z X C V B N M ; : _      
                         
shift
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + \  
  Q W E R T Y U I O P Å ¨  
  A S D F G H J K L Ø Æ '  
< Z X C V B N M , . -      
                         
caps
§ ! " # ¤ % & / ( ) = ? `  
  q w e r t y u i o p å ^  
  a s d f g h j k l ø æ *  
> z x c v b n m ; : _      
                         
caps+shift
    @ £ $   { [ ] }   ´  
                      ~  
                           
              µ            
                           
altR+caps?…
^\                          
                      ^[ ^]  
                           
^\                          
                         
ctrl+caps?

nb-t-k0-windows-extended [Norwegian with Sami]

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + \  
  q w e r t y u i o p å ¨  
  a s d f g h j k l ø æ '  
< z x c v b n m , . -      
                         
 
§ ! " # ¤ % & / ( ) = ? `  
  Q W E R T Y U I O P Å ^  
  A S D F G H J K L Ø Æ *  
> Z X C V B N M ; : _      
                         
shift
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 + \  
  Q W E R T Y U I O P Å ¨  
  A S D F G H J K L Ø Æ '  
< Z X C V B N M , . -      
                         
caps
§ ! " # ¤ % & / ( ) = ? `  
  q w e r t y u i o p å ^  
  a s d f g h j k l ø æ *  
> z x c v b n m ; : _      
                         
caps+shift
    @ £ $   { [ ] }   ´  
  â     ŧ     ï õ     ~  
  á š đ ǥ ǧ ȟ   ǩ   ö ä    
  ž   č ǯ ʒ ŋ µ            
                           
altR+caps?…
                           
  Â       Ŧ     Ï Õ        
  Á Š Đ Ǥ Ǧ Ȟ   Ǩ   Ö Ä    
  Ž   Č Ǯ Ʒ Ŋ              
                           
altR+shift+caps?…
                           
                           
                           
                           
                         
ctrl+caps?