[Unicode]   CLDR Charts Home | Site Map | Search
 

Layouts: Portuguese (pt)

CLDR Version 35 Index

For more information, see About Keyboard Charts.

pt-t-k0-android [Portuguese Brazil]

                           
  q w e r t y u i o p      
  a s d f g h j k l        
  z x c v b n m            
    , .                  
 
                           
  Q W E R T Y U I O P      
  A S D F G H J K L        
  Z X C V B N M            
    , .                  
shift…
                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
  @ # $ % & - + ( )        
  * " ' : ; ! ?            
_ / , .                  
opt
                           
  ~ ` | Π ÷ ×      
  £ ¢ ¥ ^ ° = { }        
  \ © ® [ ]            
< > , .                  
opt+shift

pt-t-k0-android-600dpi [Portuguese Brazil (600dpi)]

                           
  q w e r t y u i o p      
  a s d f g h j k l        
  z x c v b n m ! ?        
  / , .                  
 
                           
  Q W E R T Y U I O P      
  A S D F G H J K L        
  Z X C V B N M ! ?        
  / , .                  
shift…
                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
  @ # $ % & - + ( )        
  \ = * " ' : ; ! ?        
_ / , .                  
opt
                           
  ~ ` | Π ÷ ×      
  £ ¢ ¥ ^ ° = { }        
  \ © ® [ ] ¡ ¿        
< > , .                  
opt+shift

pt-t-k0-android-768dpi [Portuguese Brazil (768dpi)]

                           
  q w e r t y u i o p      
  a s d f g h j k l        
  z x c v b n m            
    , .                  
 
                           
  Q W E R T Y U I O P      
  A S D F G H J K L        
  Z X C V B N M            
    , .                  
shift…
                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
  @ # $ % & - + ( )        
  * " ' : ; ! ?            
_ / , .                  
opt
                           
  ~ ` | Π ÷ ×      
  £ ¢ ¥ ^ ° = { }        
  \ © ® [ ]            
< > , .                  
opt+shift

pt-PT-t-k0-android [Portuguese Portugal]

                           
  q w e r t y u i o p      
  a s d f g h j k l        
  z x c v b n m            
    , .                  
 
                           
  Q W E R T Y U I O P      
  A S D F G H J K L        
  Z X C V B N M            
    , .                  
shift…
                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
  @ # % & - + ( )        
  * " ' : ; ! ?            
_ / , .                  
opt
                           
  ~ ` | Π ÷ ×      
  £ ¥ $ ¢ ^ ° = { }        
  \ © ® [ ]            
< > , .                  
opt+shift

pt-PT-t-k0-android-600dpi [Portuguese Portugal (600dpi)]

                           
  q w e r t y u i o p      
  a s d f g h j k l        
  z x c v b n m ! ?        
  / , .                  
 
                           
  Q W E R T Y U I O P      
  A S D F G H J K L        
  Z X C V B N M ! ?        
  / , .                  
shift…
                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
  @ # % & - + ( )        
  \ = * " ' : ; ! ?        
_ / , .                  
opt
                           
  ~ ` | Π ÷ ×      
  £ ¥ $ ¢ ^ ° = { }        
  \ © ® [ ] ¡ ¿        
< > , .                  
opt+shift

pt-PT-t-k0-android-768dpi [Portuguese Portugal (768dpi)]

                           
  q w e r t y u i o p      
  a s d f g h j k l        
  z x c v b n m            
    , .                  
 
                           
  Q W E R T Y U I O P      
  A S D F G H J K L        
  Z X C V B N M            
    , .                  
shift…
                           
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0      
  @ # % & - + ( )        
  * " ' : ; ! ?            
_ / , .                  
opt
                           
  ~ ` | Π ÷ ×      
  £ ¥ $ ¢ ^ ° = { }        
  \ © ® [ ]            
< > , .                  
opt+shift

pt-t-k0-chromeos [Brazil]

' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  q w e r t y u i o p ́ [ ]
  a s d f g h j k l ç ̃    
\ z x c v b n m , . ; /    
                         
 
" ! @ # $ % ̈ & * ( ) _ +  
  Q W E R T Y U I O P ̀ { }
  A S D F G H J K L Ç ̂    
| Z X C V B N M < > : ?    
                         
shift
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  Q W E R T Y U I O P ́ [ ]
  A S D F G H J K L Ç ̃    
\ Z X C V B N M , . ; /    
                         
caps
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +  
  q w e r t y u i o p { } |
  a s d f g h j k l : "    
| z x c v b n m < > ? ?    
                         
caps+shift
¬ ¹ ² ³ £ ¢ ¬ { [ ] } \ §  
  / ? ® ŧ ø þ ´ ª º
  æ ß ð đ ŋ ħ j ĸ ł ́ ~    
º « » © n µ · ̣ °    
                         
altR
¬ ¡ ½ ¾ ¼ ¨ ± ° ¿ ̨  
  / ? ® Ŧ ¥ ı Ø Þ ` ̄ º
  Æ § Ð ª Ŋ Ħ J & Ł ̋ ^    
̆ < > © N µ × ÷ ̇ ¿    
                         
altR+shift
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  / ? ® Ŧ Ø Þ ́ [ ]
  Æ ß Ð đ Ŋ Ħ J ĸ Ł ́ ̃    
\ « » © N µ , . ; /    
                         
altR+caps
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  / ? ® ŧ ¥ ı ø þ ́ [ ]
  æ § ð ª ŋ ħ j & ł ̋ ̃    
\ < > © n µ , . ; /    
                         
altR+caps+shift

pt-PT-t-k0-chromeos [Portugal]

\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' «  
  q w e r t y u i o p + ́ ̃
  a s d f g h j k l ç º    
< z x c v b n m , . -      
                         
 
| ! " # $ % & / ( ) = ? »  
  Q W E R T Y U I O P * ̀ ̂
  A S D F G H J K L Ç ª    
> Z X C V B N M ; : _      
                         
shift
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' «  
  Q W E R T Y U I O P + ́ ̃
  A S D F G H J K L Ç º    
< Z X C V B N M , . -      
                         
caps
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +  
  q w e r t y u i o p { } |
  a s d f g h j k l : "    
> z x c v b n m < > ?      
                         
caps+shift
¬ ¹ @ £ § ½ ¬ { [ ] } \ ̧  
  @ ł ŧ ø þ ̈ ̃ ̀
  æ ß ð đ ŋ ħ j ĸ ł ́ ̂    
< « » ¢ n µ · ̣      
                         
altR
¬ ¡ £ $ ± ° ¿ ̨  
  Ω Ł ¢ ® Ŧ ¥ ı Ø Þ ̊ ̄ ̆
  Æ § Ð ª Ŋ Ħ J & Ł ̋ ̌    
> < > © N º × ÷ ̇      
                         
altR+shift
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' «  
  @ Ł Ŧ Ø Þ + ́ ̃
  Æ ß Ð đ Ŋ Ħ J ĸ Ł ́ º    
< « » ¢ N µ , . -      
                         
altR+caps
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' «  
  Ω ł ¢ ® ŧ ¥ ı ø þ + ́ ̃
  æ § ð ª ŋ ħ j & ł ̋ º    
> < > © n º , . -      
                         
altR+caps+shift

pt-t-k0-osx [Brazilian]

` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  q w e r t y u i o p [ ] \
  a s d f g h j k l ; '    
§ z x c v b n m , . /      
                         
 
~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ +  
  Q W E R T Y U I O P { } |
  A S D F G H J K L : "    
± Z X C V B N M < > ?      
                         
shift+caps?
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  Q W E R T Y U I O P [ ] \
  A S D F G H J K L ; '    
§ Z X C V B N M , . /      
                         
caps
` ¡ £ ¢ § ª º  
  œ ´ ® ¥ ¨ ˆ ø π «
  å ß ƒ © ˙ ˚ ¬ æ    
§ Ω ç ˜ µ ÷      
      nbsp                    
opt
` ° · ±  
  Œ ´ ˇ Á ¨ ˆ Ø »
  Å Í Î Ï ˝ Ó Ô Ò Ú Æ    
± ¸ ˛ Ç ı ˜ Â ¯ ˘ ¿      
      nbsp                    
opt+shift+cmd?+caps?
` ¡ £ ¢ § ª º  
  Œ ´ ® Á ¨ ˆ Ø «
  Å Í Î Ï © Ó Ô ˚ Ò Æ    
§ Ω Ç ı ˜ Â ÷      
      nbsp                    
opt+caps
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ^_ =  
  ^Q ^W ^E ^R ^T ^Y ^U ^I ^O ^P ^[ ^] ^\
  ^A ^S ^D ^F ^G ^H ^J ^K ^L ; '    
0 ^Z ^X ^C ^V ^B ^N ^M , . /      
                         
ctrl+opt?+caps?+shif…
` ¡ £ ¢ § ª º  
  œ ´ ® ¥ ¨ ^ ø π «
  å ß ƒ © ˙ ˚ ¬ æ    
§ Ω ç ~ µ ÷      
      nbsp                    
cmd+opt+caps?

pt-t-k0-osx-extended [Brazilian-ABNT2]

' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  q w e r t y u i o p ´ [ ]
  a s d f g h j k l ç ~    
\ z x c v b n m , . ; /    
                         
 
" ! @ # $ % ¨ & * ( ) _ +  
  Q W E R T Y U I O P ` { }
  A S D F G H J K L Ç ^    
| Z X C V B N M < > : ?    
                         
shift+caps?
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  Q W E R T Y U I O P ´ [ ]
  A S D F G H J K L Ç ~    
\ Z X C V B N M , . ; /    
                         
caps
` ¹ ² ³ £ ¢ ¬ º §  
  / ? ® ŧ ø þ ´ ª º
  æ ß ð đ ħ ʝ ĸ ł · ~    
Ω ʋ ŋ µ °    
      nbsp                    
opt
¡ ½ ¾ ¼ ¨ × · ° ±  
  \ ¿ ® Ŧ ¥ ı Ø Þ ` ª º
  Æ § Ð ˝ Ħ & Ł ő ^    
ă < > © Ʋ Ŋ µ « » ¿    
      nbsp                    
opt+shift+cmd?+caps?
` ¹ ² ³ £ ¢ ¬ ª °  
  Œ ´ ® Á ¨ ˆ Ø «
  Å Í Î Ï © Ó Ô ˚ Ò Æ    
§ Ω Ç ı ˜ Â ÷      
      nbsp                    
opt+caps
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ^_ =  
  ^Q ^W ^E ^R ^T ^Y ^U ^I ^O ^P ^[ ^] ^\
  ^A ^S ^D ^F ^G ^H ^J ^K ^L ; '    
0 ^Z ^X ^C ^V ^B ^N ^M , . /      
                         
ctrlL+cmd?+opt?+caps…
` ¡ £ ¢ § ª º  
  œ ´ ® ¥ ¨ ^ ø π «
  å ß ƒ © ˙ ˚ ¬ æ    
§ Ω ç ~ µ ÷      
      nbsp                    
cmd+opt+caps?

pt-PT-t-k0-osx [Portuguese]

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' +  
  q w e r t y u i o p º ´ \
  a s d f g h j k l ç ~    
§ z x c v b n m , . -      
                         
 
> ! " # $ % & / ( ) = ? *  
  Q W E R T Y U I O P ª ` |
  A S D F G H J K L Ç ^    
± Z X C V B N M ; : _      
                         
shift+caps?
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' +  
  Q W E R T Y U I O P º ´ \
  A S D F G H J K L Ç ~    
§ Z X C V B N M , . -      
                         
caps+cmd?
@ £ ÷ [ ] § ±  
  œ æ ® ¥ ı ø π ° ¨
  å ß ƒ ˙ ˇ ¯ ¸ ˜    
§ Ω « © ¬ µ      
      nbsp                    
opt
¡ ¢ { } ¿  
  Œ Æ ® ¥ ˚ Ø ˚ ˝
  Å ß ƒ ˙ ˇ ¯ ˛ ˆ    
± Ω » © ¬ µ ·      
      nbsp                    
opt+shift+cmd?+caps?
@ £ ÷ [ ] § ±  
  Œ Æ ® ¥ ˚ Ø ° ¨
  Å ß ƒ ˙ ˇ ¯ ˛ ˜    
§ Ω » © ¬ µ      
      nbsp                    
opt+caps+cmd?
` 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ^_ =  
  ^Q ^W ^E ^R ^T ^Y ^U ^I ^O ^P ^[ ^] ^\
  ^A ^S ^D ^F ^G ^H ^J ^K ^L : "    
0 ^Z ^X ^C ^V ^B ^N ^M , . /      
                         
ctrl+opt?+caps?+shif…
@ £ ÷ [ ] § ±  
  œ æ ® ¥ ı ø π ° ¨
  å ß ƒ ˙ ˇ ¯ ¸ ~    
§ Ω « © ¬ µ      
      nbsp                    
cmd+opt

pt-t-k0-windows [Portuguese (Brazil ABNT)]

' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  q w e r t y u i o p ´ [  
  a s d f g h j k l ç ~ ]  
\ z x c v b n m , . ; /    
                         
 
" ! @ # $ % ¨ & * ( ) _ +  
  Q W E R T Y U I O P ` {  
  A S D F G H J K L Ç ^ }  
| Z X C V B N M < > : ?    
                         
shift
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  Q W E R T Y U I O P ´ [  
  A S D F G H J K L Ç ~ ]  
\ Z X C V B N M , . ; /    
                         
caps
" ! @ # $ % ¨ & * ( ) _ +  
  q w e r t y u i o p ` {  
  a s d f g h j k l ç ^ }  
| z x c v b n m < > : ?    
                         
caps+shift
  ¹ ² ³ £ ¢ ¬           §  
  / ? °                 ª  
                        º  
                    °    
                           
altR+caps?…
                           
                        ^[  
                    ^]   ^\  
^\                          
                         
ctrl+caps?

pt-t-k0-windows-var [Portuguese (Brazil ABNT2)]

' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  q w e r t y u i o p ´ [  
  a s d f g h j k l ç ~ ]  
\ z x c v b n m , . ; /    
                         
 
" ! @ # $ % ¨ & * ( ) _ +  
  Q W E R T Y U I O P ` {  
  A S D F G H J K L Ç ^ }  
| Z X C V B N M < > : ?    
                         
shift
' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - =  
  Q W E R T Y U I O P ´ [  
  A S D F G H J K L Ç ~ ]  
\ Z X C V B N M , . ; /    
                         
caps
" ! @ # $ % ¨ & * ( ) _ +  
  q w e r t y u i o p ` {  
  a s d f g h j k l ç ^ }  
| z x c v b n m < > : ?    
                         
caps+shift
  ¹ ² ³ £ ¢ ¬           §  
  / ? °                 ª  
                        º  
                    °    
                           
altR+caps?…
                           
                        ^[  
                    ^]   ^\  
^\                          
                         
ctrl+caps?

pt-PT-t-k0-windows [Portuguese]

\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' «  
  q w e r t y u i o p + ´  
  a s d f g h j k l ç º ~  
< z x c v b n m , . -      
                         
 
| ! " # $ % & / ( ) = ? »  
  Q W E R T Y U I O P * `  
  A S D F G H J K L Ç ª ^  
> Z X C V B N M ; : _      
                         
shift
\ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ' «  
  Q W E R T Y U I O P + ´  
  A S D F G H J K L Ç º ~  
< Z X C V B N M , . -      
                         
caps
| ! " # $ % & / ( ) = ? »  
  q w e r t y u i o p * `  
  a s d f g h j k l ç ª ^  
> z x c v b n m ; : _      
                         
caps+shift
    @ £ §   { [ ] }      
                    ¨ ]  
                           
                           
                           
altR+caps?…
                           
                           
                           
                           
                         
ctrl+caps?