[Unicode]   Common Locale Data Repository : Bug Tracking Home | Site Map | Search
 

source: trunk/common/collation/bn.xml @ 14011

Revision 11914, 14.3 KB checked in by emmons, 3 years ago (diff)

cldrbug 8774: BRS Task A08: Remove date from all SVN properties

  • Property mime-type set to text/xml
  • Property svn:eol-style set to native
  • Property svn:keywords set to Author Id Revision
  • Property svn:mime-type set to text/xml
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
2<!DOCTYPE ldml SYSTEM "../../common/dtd/ldml.dtd">
3<!--
4Copyright © 1991-2013 Unicode, Inc.
5CLDR data files are interpreted according to the LDML specification (http://unicode.org/reports/tr35/)
6For terms of use, see http://www.unicode.org/copyright.html
7-->
8<ldml>
9        <identity>
10                <version number="$Revision$"/>
11                <language type="bn"/>
12        </identity>
13        <collations  >
14                <collation type="standard">
15                        <cr><![CDATA[
16                                [normalization on]
17                                [reorder Beng Deva Guru Gujr Orya Taml Telu Knda Mlym Sinh]
18                                &ঔ<ং<ঃ<ঁ
19                        ]]></cr>
20                </collation>
21                <collation type="traditional" references="Biswas: Samsad Bengali-English Dictionary ISBN:8186806865">
22                        <cr><![CDATA[
23                                [normalization on]
24                                [reorder Beng Deva Guru Gujr Orya Taml Telu Knda Mlym Sinh]
25                                &ঔ<ং<ঃ<ঁ<ক্<খ্<গ্<ঘ্<ঙ্<চ্<ছ্<জ্<ঝ্<ঞ্<ট্<ঠ্<ড্<ঢ্<ণ্<ৎ=ত্\u200D<<ত্<থ্<দ্<ধ্<ন্<প্
26                                <ফ্<ব্<ভ্<ম্<য্<র্<ৰ্<ল্<ৱ্<শ্<ষ্<স্<হ্
27                                &ক্অ=ক
28                                &ক্আ=কা
29                                &ক্ই=কি
30                                &ক্ঈ=কী
31                                &ক্উ=কু
32                                &ক্ঊ=কূ
33                                &ক্ঋ=কৃ
34                                &ক্ৠ=কৄ
35                                &ক্ঌ=কৢ
36                                &ক্ৡ=কৣ
37                                &ক্এ=কে
38                                &ক্ঐ=কৈ
39                                &ক্ও=কো
40                                &ক্ঔ=কৌ
41                                &খ্অ=খ
42                                &খ্আ=খা
43                                &খ্ই=খি
44                                &খ্ঈ=খী
45                                &খ্উ=খু
46                                &খ্ঊ=খূ
47                                &খ্ঋ=খৃ
48                                &খ্ৠ=খৄ
49                                &খ্ঌ=খৢ
50                                &খ্ৡ=খৣ
51                                &খ্এ=খে
52                                &খ্ঐ=খৈ
53                                &খ্ও=খো
54                                &খ্ঔ=খৌ
55                                &গ্অ=গ
56                                &গ্আ=গা
57                                &গ্ই=গি
58                                &গ্ঈ=গী
59                                &গ্উ=গু
60                                &গ্ঊ=গূ
61                                &গ্ঋ=গৃ
62                                &গ্ৠ=গৄ
63                                &গ্ঌ=গৢ
64                                &গ্ৡ=গৣ
65                                &গ্এ=গে
66                                &গ্ঐ=গৈ
67                                &গ্ও=গো
68                                &গ্ঔ=গৌ
69                                &ঘ্অ=ঘ
70                                &ঘ্আ=ঘা
71                                &ঘ্ই=ঘি
72                                &ঘ্ঈ=ঘী
73                                &ঘ্উ=ঘু
74                                &ঘ্ঊ=ঘূ
75                                &ঘ্ঋ=ঘৃ
76                                &ঘ্ৠ=ঘৄ
77                                &ঘ্ঌ=ঘৢ
78                                &ঘ্ৡ=ঘৣ
79                                &ঘ্এ=ঘে
80                                &ঘ্ঐ=ঘৈ
81                                &ঘ্ও=ঘো
82                                &ঘ্ঔ=ঘৌ
83                                &ঙ্অ=ঙ
84                                &ঙ্আ=ঙা
85                                &ঙ্ই=ঙি
86                                &ঙ্ঈ=ঙী
87                                &ঙ্উ=ঙু
88                                &ঙ্ঊ=ঙূ
89                                &ঙ্ঋ=ঙৃ
90                                &ঙ্ৠ=ঙৄ
91                                &ঙ্ঌ=ঙৢ
92                                &ঙ্ৡ=ঙৣ
93                                &ঙ্এ=ঙে
94                                &ঙ্ঐ=ঙৈ
95                                &ঙ্ও=ঙো
96                                &ঙ্ঔ=ঙৌ
97                                &চ্অ=চ
98                                &চ্আ=চা
99                                &চ্ই=চি
100                                &চ্ঈ=চী
101                                &চ্উ=চু
102                                &চ্ঊ=চূ
103                                &চ্ঋ=চৃ
104                                &চ্ৠ=চৄ
105                                &চ্ঌ=চৢ
106                                &চ্ৡ=চৣ
107                                &চ্এ=চে
108                                &চ্ঐ=চৈ
109                                &চ্ও=চো
110                                &চ্ঔ=চৌ
111                                &ছ্অ=ছ
112                                &ছ্আ=ছা
113                                &ছ্ই=ছি
114                                &ছ্ঈ=ছী
115                                &ছ্উ=ছু
116                                &ছ্ঊ=ছূ
117                                &ছ্ঋ=ছৃ
118                                &ছ্ৠ=ছৄ
119                                &ছ্ঌ=ছৢ
120                                &ছ্ৡ=ছৣ
121                                &ছ্এ=ছে
122                                &ছ্ঐ=ছৈ
123                                &ছ্ও=ছো
124                                &ছ্ঔ=ছৌ
125                                &জ্অ=জ
126                                &জ্আ=জা
127                                &জ্ই=জি
128                                &জ্ঈ=জী
129                                &জ্উ=জু
130                                &জ্ঊ=জূ
131                                &জ্ঋ=জৃ
132                                &জ্ৠ=জৄ
133                                &জ্ঌ=জৢ
134                                &জ্ৡ=জৣ
135                                &জ্এ=জে
136                                &জ্ঐ=জৈ
137                                &জ্ও=জো
138                                &জ্ঔ=জৌ
139                                &ঝ্অ=ঝ
140                                &ঝ্আ=ঝা
141                                &ঝ্ই=ঝি
142                                &ঝ্ঈ=ঝী
143                                &ঝ্উ=ঝু
144                                &ঝ্ঊ=ঝূ
145                                &ঝ্ঋ=ঝৃ
146                                &ঝ্ৠ=ঝৄ
147                                &ঝ্ঌ=ঝৢ
148                                &ঝ্ৡ=ঝৣ
149                                &ঝ্এ=ঝে
150                                &ঝ্ঐ=ঝৈ
151                                &ঝ্ও=ঝো
152                                &ঝ্ঔ=ঝৌ
153                                &ঞ্অ=ঞ
154                                &ঞ্আ=ঞা
155                                &ঞ্ই=ঞি
156                                &ঞ্ঈ=ঞী
157                                &ঞ্উ=ঞু
158                                &ঞ্ঊ=ঞূ
159                                &ঞ্ঋ=ঞৃ
160                                &ঞ্ৠ=ঞৄ
161                                &ঞ্ঌ=ঞৢ
162                                &ঞ্ৡ=ঞৣ
163                                &ঞ্এ=ঞে
164                                &ঞ্ঐ=ঞৈ
165                                &ঞ্ও=ঞো
166                                &ঞ্ঔ=ঞৌ
167                                &ট্অ=ট
168                                &ট্আ=টা
169                                &ট্ই=টি
170                                &ট্ঈ=টী
171                                &ট্উ=টু
172                                &ট্ঊ=টূ
173                                &ট্ঋ=টৃ
174                                &ট্ৠ=টৄ
175                                &ট্ঌ=টৢ
176                                &ট্ৡ=টৣ
177                                &ট্এ=টে
178                                &ট্ঐ=টৈ
179                                &ট্ও=টো
180                                &ট্ঔ=টৌ
181                                &ঠ্অ=ঠ
182                                &ঠ্আ=ঠা
183                                &ঠ্ই=ঠি
184                                &ঠ্ঈ=ঠী
185                                &ঠ্উ=ঠু
186                                &ঠ্ঊ=ঠূ
187                                &ঠ্ঋ=ঠৃ
188                                &ঠ্ৠ=ঠৄ
189                                &ঠ্ঌ=ঠৢ
190                                &ঠ্ৡ=ঠৣ
191                                &ঠ্এ=ঠে
192                                &ঠ্ঐ=ঠৈ
193                                &ঠ্ও=ঠো
194                                &ঠ্ঔ=ঠৌ
195                                &ড্অ=ড
196                                &ড্আ=ডা
197                                &ড্ই=ডি
198                                &ড্ঈ=ডী
199                                &ড্উ=ডু
200                                &ড্ঊ=ডূ
201                                &ড্ঋ=ডৃ
202                                &ড্ৠ=ডৄ
203                                &ড্ঌ=ডৢ
204                                &ড্ৡ=ডৣ
205                                &ড্এ=ডে
206                                &ড্ঐ=ডৈ
207                                &ড্ও=ডো
208                                &ড্ঔ=ডৌ
209                                &ঢ্অ=ঢ
210                                &ঢ্আ=ঢা
211                                &ঢ্ই=ঢি
212                                &ঢ্ঈ=ঢী
213                                &ঢ্উ=ঢু
214                                &ঢ্ঊ=ঢূ
215                                &ঢ্ঋ=ঢৃ
216                                &ঢ্ৠ=ঢৄ
217                                &ঢ্ঌ=ঢৢ
218                                &ঢ্ৡ=ঢৣ
219                                &ঢ্এ=ঢে
220                                &ঢ্ঐ=ঢৈ
221                                &ঢ্ও=ঢো
222                                &ঢ্ঔ=ঢৌ
223                                &ণ্অ=ণ
224                                &ণ্আ=ণা
225                                &ণ্ই=ণি
226                                &ণ্ঈ=ণী
227                                &ণ্উ=ণু
228                                &ণ্ঊ=ণূ
229                                &ণ্ঋ=ণৃ
230                                &ণ্ৠ=ণৄ
231                                &ণ্ঌ=ণৢ
232                                &ণ্ৡ=ণৣ
233                                &ণ্এ=ণে
234                                &ণ্ঐ=ণৈ
235                                &ণ্ও=ণো
236                                &ণ্ঔ=ণৌ
237                                &ত্অ=ত
238                                &ত্আ=তা
239                                &ত্ই=তি
240                                &ত্ঈ=তী
241                                &ত্উ=তু
242                                &ত্ঊ=তূ
243                                &ত্ঋ=তৃ
244                                &ত্ৠ=তৄ
245                                &ত্ঌ=তৢ
246                                &ত্ৡ=তৣ
247                                &ত্এ=তে
248                                &ত্ঐ=তৈ
249                                &ত্ও=তো
250                                &ত্ঔ=তৌ
251                                &থ্অ=থ
252                                &থ্আ=থা
253                                &থ্ই=থি
254                                &থ্ঈ=থী
255                                &থ্উ=থু
256                                &থ্ঊ=থূ
257                                &থ্ঋ=থৃ
258                                &থ্ৠ=থৄ
259                                &থ্ঌ=থৢ
260                                &থ্ৡ=থৣ
261                                &থ্এ=থে
262                                &থ্ঐ=থৈ
263                                &থ্ও=থো
264                                &থ্ঔ=থৌ
265                                &দ্অ=দ
266                                &দ্আ=দা
267                                &দ্ই=দি
268                                &দ্ঈ=দী
269                                &দ্উ=দু
270                                &দ্ঊ=দূ
271                                &দ্ঋ=দৃ
272                                &দ্ৠ=দৄ
273                                &দ্ঌ=দৢ
274                                &দ্ৡ=দৣ
275                                &দ্এ=দে
276                                &দ্ঐ=দৈ
277                                &দ্ও=দো
278                                &দ্ঔ=দৌ
279                                &ধ্অ=ধ
280                                &ধ্আ=ধা
281                                &ধ্ই=ধি
282                                &ধ্ঈ=ধী
283                                &ধ্উ=ধু
284                                &ধ্ঊ=ধূ
285                                &ধ্ঋ=ধৃ
286                                &ধ্ৠ=ধৄ
287                                &ধ্ঌ=ধৢ
288                                &ধ্ৡ=ধৣ
289                                &ধ্এ=ধে
290                                &ধ্ঐ=ধৈ
291                                &ধ্ও=ধো
292                                &ধ্ঔ=ধৌ
293                                &ন্অ=ন
294                                &ন্আ=না
295                                &ন্ই=নি
296                                &ন্ঈ=নী
297                                &ন্উ=নু
298                                &ন্ঊ=নূ
299                                &ন্ঋ=নৃ
300                                &ন্ৠ=নৄ
301                                &ন্ঌ=নৢ
302                                &ন্ৡ=নৣ
303                                &ন্এ=নে
304                                &ন্ঐ=নৈ
305                                &ন্ও=নো
306                                &ন্ঔ=নৌ
307                                &প্অ=প
308                                &প্আ=পা
309                                &প্ই=পি
310                                &প্ঈ=পী
311                                &প্উ=পু
312                                &প্ঊ=পূ
313                                &প্ঋ=পৃ
314                                &প্ৠ=পৄ
315                                &প্ঌ=পৢ
316                                &প্ৡ=পৣ
317                                &প্এ=পে
318                                &প্ঐ=পৈ
319                                &প্ও=পো
320                                &প্ঔ=পৌ
321                                &ফ্অ=ফ
322                                &ফ্আ=ফা
323                                &ফ্ই=ফি
324                                &ফ্ঈ=ফী
325                                &ফ্উ=ফু
326                                &ফ্ঊ=ফূ
327                                &ফ্ঋ=ফৃ
328                                &ফ্ৠ=ফৄ
329                                &ফ্ঌ=ফৢ
330                                &ফ্ৡ=ফৣ
331                                &ফ্এ=ফে
332                                &ফ্ঐ=ফৈ
333                                &ফ্ও=ফো
334                                &ফ্ঔ=ফৌ
335                                &ব্অ=ব
336                                &ব্আ=বা
337                                &ব্ই=বি
338                                &ব্ঈ=বী
339                                &ব্উ=বু
340                                &ব্ঊ=বূ
341                                &ব্ঋ=বৃ
342                                &ব্ৠ=বৄ
343                                &ব্ঌ=বৢ
344                                &ব্ৡ=বৣ
345                                &ব্এ=বে
346                                &ব্ঐ=বৈ
347                                &ব্ও=বো
348                                &ব্ঔ=বৌ
349                                &ভ্অ=ভ
350                                &ভ্আ=ভা
351                                &ভ্ই=ভি
352                                &ভ্ঈ=ভী
353                                &ভ্উ=ভু
354                                &ভ্ঊ=ভূ
355                                &ভ্ঋ=ভৃ
356                                &ভ্ৠ=ভৄ
357                                &ভ্ঌ=ভৢ
358                                &ভ্ৡ=ভৣ
359                                &ভ্এ=ভে
360                                &ভ্ঐ=ভৈ
361                                &ভ্ও=ভো
362                                &ভ্ঔ=ভৌ
363                                &ম্অ=ম
364                                &ম্আ=মা
365                                &ম্ই=মি
366                                &ম্ঈ=মী
367                                &ম্উ=মু
368                                &ম্ঊ=মূ
369                                &ম্ঋ=মৃ
370                                &ম্ৠ=মৄ
371                                &ম্ঌ=মৢ
372                                &ম্ৡ=মৣ
373                                &ম্এ=মে
374                                &ম্ঐ=মৈ
375                                &ম্ও=মো
376                                &ম্ঔ=মৌ
377                                &য্অ=য
378                                &য্আ=যা
379                                &য্ই=যি
380                                &য্ঈ=যী
381                                &য্উ=যু
382                                &য্ঊ=যূ
383                                &য্ঋ=যৃ
384                                &য্ৠ=যৄ
385                                &য্ঌ=যৢ
386                                &য্ৡ=যৣ
387                                &য্এ=যে
388                                &য্ঐ=যৈ
389                                &য্ও=যো
390                                &য্ঔ=যৌ
391                                &র্অ=র
392                                &র্আ=রা
393                                &র্ই=রি
394                                &র্ঈ=রী
395                                &র্উ=রু
396                                &র্ঊ=রূ
397                                &র্ঋ=রৃ
398                                &র্ৠ=রৄ
399                                &র্ঌ=রৢ
400                                &র্ৡ=রৣ
401                                &র্এ=রে
402                                &র্ঐ=রৈ
403                                &র্ও=রো
404                                &র্ঔ=রৌ
405                                &ৰ্অ=ৰ
406                                &ৰ্আ=ৰা
407                                &ৰ্ই=ৰি
408                                &ৰ্ঈ=ৰী
409                                &ৰ্উ=ৰু
410                                &ৰ্ঊ=ৰূ
411                                &ৰ্ঋ=ৰৃ
412                                &ৰ্ৠ=ৰৄ
413                                &ৰ্ঌ=ৰৢ
414                                &ৰ্ৡ=ৰৣ
415                                &ৰ্এ=ৰে
416                                &ৰ্ঐ=ৰৈ
417                                &ৰ্ও=ৰো
418                                &ৰ্ঔ=ৰৌ
419                                &ল্অ=ল
420                                &ল্আ=লা
421                                &ল্ই=লি
422                                &ল্ঈ=লী
423                                &ল্উ=লু
424                                &ল্ঊ=লূ
425                                &ল্ঋ=লৃ
426                                &ল্ৠ=লৄ
427                                &ল্ঌ=লৢ
428                                &ল্ৡ=লৣ
429                                &ল্এ=লে
430                                &ল্ঐ=লৈ
431                                &ল্ও=লো
432                                &ল্ঔ=লৌ
433                                &ৱ্অ=ৱ
434                                &ৱ্আ=ৱা
435                                &ৱ্ই=ৱি
436                                &ৱ্ঈ=ৱী
437                                &ৱ্উ=ৱু
438                                &ৱ্ঊ=ৱূ
439                                &ৱ্ঋ=ৱৃ
440                                &ৱ্ৠ=ৱৄ
441                                &ৱ্ঌ=ৱৢ
442                                &ৱ্ৡ=ৱৣ
443                                &ৱ্এ=ৱে
444                                &ৱ্ঐ=ৱৈ
445                                &ৱ্ও=ৱো
446                                &ৱ্ঔ=ৱৌ
447                                &শ্অ=শ
448                                &শ্আ=শা
449                                &শ্ই=শি
450                                &শ্ঈ=শী
451                                &শ্উ=শু
452                                &শ্ঊ=শূ
453                                &শ্ঋ=শৃ
454                                &শ্ৠ=শৄ
455                                &শ্ঌ=শৢ
456                                &শ্ৡ=শৣ
457                                &শ্এ=শে
458                                &শ্ঐ=শৈ
459                                &শ্ও=শো
460                                &শ্ঔ=শৌ
461                                &ষ্অ=ষ
462                                &ষ্আ=ষা
463                                &ষ্ই=ষি
464                                &ষ্ঈ=ষী
465                                &ষ্উ=ষু
466                                &ষ্ঊ=ষূ
467                                &ষ্ঋ=ষৃ
468                                &ষ্ৠ=ষৄ
469                                &ষ্ঌ=ষৢ
470                                &ষ্ৡ=ষৣ
471                                &ষ্এ=ষে
472                                &ষ্ঐ=ষৈ
473                                &ষ্ও=ষো
474                                &ষ্ঔ=ষৌ
475                                &স্অ=স
476                                &স্আ=সা
477                                &স্ই=সি
478                                &স্ঈ=সী
479                                &স্উ=সু
480                                &স্ঊ=সূ
481                                &স্ঋ=সৃ
482                                &স্ৠ=সৄ
483                                &স্ঌ=সৢ
484                                &স্ৡ=সৣ
485                                &স্এ=সে
486                                &স্ঐ=সৈ
487                                &স্ও=সো
488                                &স্ঔ=সৌ
489                                &হ্অ=হ
490                                &হ্আ=হা
491                                &হ্ই=হি
492                                &হ্ঈ=হী
493                                &হ্উ=হু
494                                &হ্ঊ=হূ
495                                &হ্ঋ=হৃ
496                                &হ্ৠ=হৄ
497                                &হ্ঌ=হৢ
498                                &হ্ৡ=হৣ
499                                &হ্এ=হে
500                                &হ্ঐ=হৈ
501                                &হ্ও=হো
502                                &হ্ঔ=হৌ
503                                &ক<<<ক়
504                                &কা<<<ক়া
505                                &কি<<<ক়ি
506                                &কী<<<ক়ী
507                                &কু<<<ক়ু
508                                &কূ<<<ক়ূ
509                                &কৃ<<<ক়ৃ
510                                &কৄ<<<ক়ৄ
511                                &কৢ<<<ক়ৢ
512                                &কৣ<<<ক়ৣ
513                                &কে<<<ক়ে
514                                &কৈ<<<ক়ৈ
515                                &কো<<<ক়ো
516                                &কৌ<<<ক়ৌ
517                                &ক্<<<ক়্
518                                &খ<<<খ়
519                                &খা<<<খ়া
520                                &খি<<<খ়ি
521                                &খী<<<খ়ী
522                                &খু<<<খ়ু
523                                &খূ<<<খ়ূ
524                                &খৃ<<<খ়ৃ
525                                &খৄ<<<খ়ৄ
526                                &খৢ<<<খ়ৢ
527                                &খৣ<<<খ়ৣ
528                                &খে<<<খ়ে
529                                &খৈ<<<খ়ৈ
530                                &খো<<<খ়ো
531                                &খৌ<<<খ়ৌ
532                                &খ্<<<খ়্
533                                &গ<<<গ়
534                                &গা<<<গ়া
535                                &গি<<<গ়ি
536                                &গী<<<গ়ী
537                                &গু<<<গ়ু
538                                &গূ<<<গ়ূ
539                                &গৃ<<<গ়ৃ
540                                &গৄ<<<গ়ৄ
541                                &গৢ<<<গ়ৢ
542                                &গৣ<<<গ়ৣ
543                                &গে<<<গ়ে
544                                &গৈ<<<গ়ৈ
545                                &গো<<<গ়ো
546                                &গৌ<<<গ়ৌ
547                                &গ্<<<গ়্
548                                &জ<<<জ়
549                                &জা<<<জ়া
550                                &জি<<<জ়ি
551                                &জী<<<জ়ী
552                                &জু<<<জ়ু
553                                &জূ<<<জ়ূ
554                                &জৃ<<<জ়ৃ
555                                &জৄ<<<জ়ৄ
556                                &জৢ<<<জ়ৢ
557                                &জৣ<<<জ়ৣ
558                                &জে<<<জ়ে
559                                &জৈ<<<জ়ৈ
560                                &জো<<<জ়ো
561                                &জৌ<<<জ়ৌ
562                                &জ্<<<জ়্
563                                &ড<<<ড়
564                                &ডা<<<ড়া
565                                &ডি<<<ড়ি
566                                &ডী<<<ড়ী
567                                &ডু<<<ড়ু
568                                &ডূ<<<ড়ূ
569                                &ডৃ<<<ড়ৃ
570                                &ডৄ<<<ড়ৄ
571                                &ডৢ<<<ড়ৢ
572                                &ডৣ<<<ড়ৣ
573                                &ডে<<<ড়ে
574                                &ডৈ<<<ড়ৈ
575                                &ডো<<<ড়ো
576                                &ডৌ<<<ড়ৌ
577                                &ড্<<<ড়্
578                                &ঢ<<<ঢ়
579                                &ঢা<<<ঢ়া
580                                &ঢি<<<ঢ়ি
581                                &ঢী<<<ঢ়ী
582                                &ঢু<<<ঢ়ু
583                                &ঢূ<<<ঢ়ূ
584                                &ঢৃ<<<ঢ়ৃ
585                                &ঢৄ<<<ঢ়ৄ
586                                &ঢৢ<<<ঢ়ৢ
587                                &ঢৣ<<<ঢ়ৣ
588                                &ঢে<<<ঢ়ে
589                                &ঢৈ<<<ঢ়ৈ
590                                &ঢো<<<ঢ়ো
591                                &ঢৌ<<<ঢ়ৌ
592                                &ঢ্<<<ঢ়্
593                                &ফ<<<ফ়
594                                &ফা<<<ফ়া
595                                &ফি<<<ফ়ি
596                                &ফী<<<ফ়ী
597                                &ফু<<<ফ়ু
598                                &ফূ<<<ফ়ূ
599                                &ফৃ<<<ফ়ৃ
600                                &ফৄ<<<ফ়ৄ
601                                &ফৢ<<<ফ়ৢ
602                                &ফৣ<<<ফ়ৣ
603                                &ফে<<<ফ়ে
604                                &ফৈ<<<ফ়ৈ
605                                &ফো<<<ফ়ো
606                                &ফৌ<<<ফ়ৌ
607                                &ফ্<<<ফ়্
608                                &ব<<<ব়
609                                &বা<<<ব়া
610                                &বি<<<ব়ি
611                                &বী<<<ব়ী
612                                &বু<<<ব়ু
613                                &বূ<<<ব়ূ
614                                &বৃ<<<ব়ৃ
615                                &বৄ<<<ব়ৄ
616                                &বৢ<<<ব়ৢ
617                                &বৣ<<<ব়ৣ
618                                &বে<<<ব়ে
619                                &বৈ<<<ব়ৈ
620                                &বো<<<ব়ো
621                                &বৌ<<<ব়ৌ
622                                &ব্<<<ব়্
623                                &য<<<য়
624                                &যা<<<য়া
625                                &যি<<<য়ি
626                                &যী<<<য়ী
627                                &যু<<<য়ু
628                                &যূ<<<য়ূ
629                                &যৃ<<<য়ৃ
630                                &যৄ<<<য়ৄ
631                                &যৢ<<<য়ৢ
632                                &যৣ<<<য়ৣ
633                                &যে<<<য়ে
634                                &যৈ<<<য়ৈ
635                                &যো<<<য়ো
636                                &যৌ<<<য়ৌ
637                                &য্<<<য়্
638                        ]]></cr>
639                </collation>
640        </collations>
641</ldml>
642
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.